กรมทรัพยากรธรณี

รับแจ้งข้อมูลการค้นพบซากดึกดำบรรพ์
กรมทรัพยากรธรณี
 
กรุณากรอกข้อมูลเท่าที่ทราบตามความจริง

ส่วนที่ 1 :
รับแจ้งข้อมูลการค้นพบซากดึกดำบรรพ์

. *

ชื่อผู้แจ้ง

. *

เลขประจำตัวประชาชน

.

วันเกิด(วัน/เดือน/ปี)

.

อายุ(ปี)

. การศึกษา
.

สัญชาติ

. ศาสนา
.

ที่อยู่(บ้านเลขที่,หมู่ที่,ตำบล,อำเภอ,จังหวัด,รหัสไปรษณีย์)

.

โทรศัพท์

.

โทรสาร

.

มือถือ

.

สถานที่ค้นพบ(บ้าน,หมู่ที่,ตำบล,อำเภอ,จังหวัด)

.

ระวางแผนที่(มาตราส่วน 1:50,000)

.

พิกัด UTM

. การเข้าถึงพื้นที่
.

ชนิดซากดึกดำบรรพ์

.

ลักษณะทั่วไป

.

ชนิดและลักษณะหินที่พบซากดึกดำบรรพ์

. หมายเหตุ