กรมทรัพยากรธรณี

ลงทะเบียน เพื่อดาวน์โหลดแผนที่ธรณีวิทยารายจังหวัด
 
 
หมายเหตุ :  คำอธิบายแผนที่นำมาจากฐานข้อมูลของแผนที่ทั้งประเทศ ดังนั้น คำอธิบายแต่ละหมวดหินที่ปรากฎในแผนที่ธรณีวิทยา
                  รายจังหวัด อาจมีความคลาดเคลื่อนจากที่พบในพื้นที่จริง
 
 

ส่วนที่ 1 : *กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบ*
 
        

. * ชื่อ-นามสกุล
. * หน่วยงาน