กรมทรัพยากรธรณี

ลงทะเบียน เพื่อดาวน์โหลดแผนที่ทรัพยากรแร่มาตราส่วน 1:250,000

ส่วนที่ 1 : *กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบ*

. * ชื่อ-นามสกุล
. *

หน่วยงาน