ค้นหา
 แร่พลวง (ANTIMONY)
 
ผู้พัฒนาเว็ปเพ็จโดย บำรุง แป้นอ่อง สแกนโดย สังวรณ์ ครุฑป้องภัยและ ทองใบ ตรีคุณากรณ์ ส่วนประเมินผลกลาง สำนักทรัพยากรแร่ กรมทรัพยากรธรณี
 
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ติชมและเสนอแนะที่ : webmaster@dmr.mail.go.th