ด้านกฏหมาย

ดรรชนีข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรธรณี (ทธ.)

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ลำดับ

ที่

ชื่อเรื่อง

กอง

เจ้าของเรื่อง

ประเภทเอกสาร

 

ชื่อ / ตำแหน่งผู้อนุญาต

ให้ตรวจดู

ชื่อ / ตำแหน่งผู้อนุญาต

ให้คัดเอกสาร

ค่าธรรมเนียม

การคัดเอกสาร

หมายเหตุ

พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐

กลุ่มงาน นิติการ/ กอท.

ม.๗ วรรคท้าย

นายธีรพงษ์ ทองมาก นิติกร ๕/เจ้าหน้าที่ กอท.

นายบุญรุ่ง เสืองามเอี่ยม นิติกร ๘ว./ เจ้าหน้าที่ กอท.

ตามประกาศ คณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒

ขอข้อมูลและขอตรวจดูได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของ ทธ. และ ก.นิติการ

ประกาศตามมาตรา ๖ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐

กลุ่มงาน นิติการ/ กอท.

ม.๗ วรรคท้าย

นายธีรพงษ์ ทองมาก นิติกร ๕/เจ้าหน้าที่ กอท.

นายบุญรุ่ง เสืองามเอี่ยม นิติกร ๘ว./ เจ้าหน้าที่ กอท.

ตามประกาศ คณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒

ขอข้อมูลและขอตรวจดูได้ที่ ก.นิติการ และเผยแพร่ทางอินทราเน็ต www.dmr.gov

ประกาศตามมาตรา ๖ จัตวา แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐

กลุ่มงาน นิติการ/ กอท.

ม.๗ วรรคท้าย

นายธีรพงษ์ ทองมาก นิติกร ๕/เจ้าหน้าที่ กอท.

นายบุญรุ่ง เสืองามเอี่ยม นิติกร ๘ว./ เจ้าหน้าที่ กอท.

ตามประกาศ คณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒

ขอข้อมูลและขอตรวจดูได้ที่ ก.นิติการ และเผยแพร่ทางอินทราเน็ต www.dmr.gov

มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการเร่งรัดการสำรวจและประเมินศักยภาพทรัพยากรแร่ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒

สทร.

ม. ๙ (๗)

นายธีรพงษ์ ทองมาก นิติกร ๕/เจ้าหน้าที่ สทร.

นายบุญรุ่ง เสืองามเอี่ยม นิติกร ๘ว./ เจ้าหน้าที่ สทร.

ตามประกาศ คณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒

ขอข้อมูลและขอตรวจดูได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของ ทธ. และ ก.นิติการ

มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังภัยแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเรื่องดินถล่ม ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖

กธส.

ม. ๙ (๗)

นายธีรพงษ์ ทองมาก นิติกร ๕/เจ้าหน้าที่ กธส.

นายบุญรุ่ง เสืองามเอี่ยม นิติกร ๘ว./ เจ้าหน้าที่ กธส.

ตามประกาศ คณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒

ขอข้อมูลและขอตรวจดูได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของ ทธ. และ ก.นิติการ

มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ซากหอยขมดึกดำบรรพ์ที่เหมืองถ่านหินแม่เมาะ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

สธว.

ม. ๙ (๗)

นายธีรพงษ์ ทองมาก นิติกร ๕/เจ้าหน้าที่ สธว.

นายบุญรุ่ง เสืองามเอี่ยม นิติกร ๘ว./ เจ้าหน้าที่ สธว.

ตามประกาศ คณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒

ขอข้อมูลและขอตรวจดูได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของ ทธ. และ ก.นิติการ

มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ภูกุ้มข้าว จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

สธว.

ม. ๙ (๗)

นายธีรพงษ์ ทองมาก นิติกร ๕/เจ้าหน้าที่ สทร.

นายบุญรุ่ง เสืองามเอี่ยม นิติกร ๘ว./ เจ้าหน้าที่ สทร.

ตามประกาศ คณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒

ขอข้อมูลและขอตรวจดูได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของ ทธ. และ ก.นิติการ

มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ปัญหาการขุดลิกไนต์ในพื้นที่ที่เป็นสุสานหอย ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๗

สธว.

ม. ๙ (๗)

นายธีรพงษ์ ทองมาก นิติกร ๕/เจ้าหน้าที่ สธว.

นายบุญรุ่ง เสืองามเอี่ยม นิติกร ๘ว./ เจ้าหน้าที่ สธว.

ตามประกาศ คณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒

ขอข้อมูลและขอตรวจดูได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของ ทธ. และ ก.นิติการ

มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลอย่างยั่งยืนลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗

กธส.

ม. ๙ (๗)

นายธีรพงษ์ ทองมาก นิติกร ๕/เจ้าหน้าที่ กธส.

นายบุญรุ่ง เสืองามเอี่ยม นิติกร ๘ว./ เจ้าหน้าที่ กธส.

ตามประกาศ คณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒

ขอข้อมูลและขอตรวจดูได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของ ทธ. และ ก.นิติการ

๑๐

มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กรอบโครงการ กิจกรรมและวงเงินงบประมาณ ตามมาตรการหลักการฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและชุมชนในพื้นที่ประสบธรณีพิบัติภัยภาคใต้ชายฝั่งทะเลอันดามัน ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘

ทธ.

ม. ๙ (๗)

นายธีรพงษ์ ทองมาก นิติกร ๕/เจ้าหน้าที่ สบก.

นายบุญรุ่ง เสืองามเอี่ยม นิติกร ๘ว./ เจ้าหน้าที่ สบก.

ตามประกาศ คณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒

ขอข้อมูลและขอตรวจดูได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของ ทธ. และ ก.นิติการ

๑๑

มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดพื้นที่และกำหนดมาตรการควบคุมการทำเกลือจากน้ำเกลือใต้ดินลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘

สทร.

ม. ๙ (๗)

นายธีรพงษ์ ทองมาก นิติกร ๕/เจ้าหน้าที่ สทร.

นายบุญรุ่ง เสืองามเอี่ยม นิติกร ๘ว./ เจ้าหน้าที่ สทร.

ตามประกาศ คณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒

ขอข้อมูลและขอตรวจดูได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของ ทธ. และ ก.นิติการ

๑๒

มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการและโครงการตามกรอบยุทธศาสตร์การฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ๖ จังหวัด ชายฝั่งทะเลอันดามันลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘

สธว.

ม. ๙ (๗)

นายธีรพงษ์ ทองมาก นิติกร ๕/เจ้าหน้าที่ สธว.

นายบุญรุ่ง เสืองามเอี่ยม นิติกร ๘ว./ เจ้าหน้าที่ สธว.

ตามประกาศ คณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒

ขอข้อมูลและขอตรวจดูได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของ ทธ. และ ก.นิติการ

๑๓

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๒ เรื่อง โครงการเร่งรัดการสำรวจและประเมินศักยภาพทรัพยากรแร่

สทร.

ม. ๙ (๗)

 

นางเพชรเฮียง ทรัพย์ทวีวัง นักธรณีวิทยา ๗ นายไพโรจน์ เทพพิทักษ์ ผู้ช่วยช่างเจาะ

นายทองใบ ตรีคุณากรณ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา นายสังวร ครุฑป้องภัย ช่างเจาะ นายวิชัย นุชนาง พนักงานพัสดุ ชั้น ๓

นางเพชรเฮียง ทรัพย์ทวีวัง นักธรณีวิทยา ๗ นายไพโรจน์ เทพพิทักษ์ ผู้ช่วยช่างเจาะ

นายทองใบ ตรีคุณากรณ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา นายสังวร ครุฑป้องภัย ช่างเจาะ นายวิชัย นุชนาง พนักงานพัสดุ ชั้น ๓

ตามประกาศ คณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒

ขอข้อมูลและขอตรวจดูได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของ ทธ. และ สทร.

๑๔

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดพื้นที่และกำหนดมาตรการควบคุมการทำเกลือจากน้ำเกลือใต้ดิน

สทร.

ม. ๙ (๗)

นางเพชรเฮียง ทรัพย์ทวีวัง นักธรณีวิทยา ๗ นายไพโรจน์ เทพพิทักษ์ ผู้ช่วยช่างเจาะ

นายทองใบ ตรีคุณากรณ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา นายสังวร ครุฑป้องภัย ช่างเจาะ นายวิชัย นุชนาง พนักงานพัสดุ ชั้น ๓

นางเพชรเฮียง ทรัพย์ทวีวัง นักธรณีวิทยา ๗ นายไพโรจน์ เทพพิทักษ์ ผู้ช่วยช่างเจาะ

นายทองใบ ตรีคุณากรณ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา นายสังวร ครุฑป้องภัย ช่างเจาะ นายวิชัย นุชนาง พนักงานพัสดุ ชั้น ๓

ตามประกาศ คณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒

ขอข้อมูลและขอตรวจดูได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของ ทธ. และ สทร.

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel