ด้านบริหารและจัดการทั่วไป

ดรรชนีข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรธรณี (ทธ.)

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 
ลำดับ

ที่

ชื่อเรื่อง

กอง

เจ้าของเรื่อง

ประเภทเอกสาร

 

ชื่อ / ตำแหน่งผู้อนุญาต

ให้ตรวจดู

ชื่อ / ตำแหน่งผู้อนุญาต

ให้คัดเอกสาร

ค่าธรรมเนียม

การคัดเอกสาร

หมายเหตุ

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 

สบก.

ม. ๙ (๓)

 

นายสุรชัย ศิริพงษ์เสถียร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๘

 

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ตามประกาศ คณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒

ขอข้อมูลและขอตรวจดูข้อมูลได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของ ทธ. และ กลุ่มงานแผน สบก.

ประกาศประกวดราคา สอบราคา ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

 

สบก.

ม. ๙ (๘)

นายสมชาย เขียวเรืองงาม เจ้าหน้าที่บริหารงาน-พัสดุ ๗

 

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ตามประกาศ คณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒

ขอข้อมูลและขอตรวจดูข้อมูลได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของ ทธ. และ กลุ่มงานพัสดุ สบก.

ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

 

สบก.

ม. ๒๓

 

 

นางปิยวรรณ นฤนิรนาท

บุคลากร ๗

นางจันทนี เพิ่มฉลาด

บุคลากร ๗

นางสุธิดา ตัณฑ์สุทธิวงศ์ บุคลากร ๘

ตามประกาศ คณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒

ขอข้อมูลและขอตรวจดูข้อมูลได้ที่ กลุ่มงานบุคคล สบก.

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel