ด้านธรณีวิทยา

ดรรชนีข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรธรณี (ทธ.)

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 
ลำดับ

ที่

ชื่อเรื่อง

กอง

เจ้าของเรื่อง

ประเภทเอกสาร

 

ชื่อ / ตำแหน่งผู้อนุญาต

ให้ตรวจดู

ชื่อ / ตำแหน่งผู้อนุญาต

ให้คัดเอกสาร

ค่าธรรมเนียม

การคัดเอกสาร

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติงานด้านธรณีวิทยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๐ - ๒๕๔๕ รวม ๖ ฉบับ

สธว.

ม. ๙ (๓)

นายเชิงชาย ไกรคง

นักธรณีวิทยา ๘

นางพรรณทิพย์ ติยะไพรัช เจ้าหน้าที่บริหารงาน-ธุรการ ๕

 

นายเชิงชาย ไกรคง

นักธรณีวิทยา ๘

นางพรรณทิพย์ ติยะไพรัช เจ้าหน้าที่บริหารงาน-ธุรการ ๕

 

ตามประกาศ คณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒

ขอข้อมูลและขอตรวจดูได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของ ทธ. สธว. และห้องสมุด ทธ.

รายงาน โครงการต่าง ๆ ของสำนักธรณีวิทยา ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๗ รวม ๒๕๐ ฉบับ

สธว.

เอกสารวิชาการ

นายเชิงชาย ไกรคง

นักธรณีวิทยา ๘

นางพรรณทิพย์ ติยะไพรัช เจ้าหน้าที่บริหารงาน-ธุรการ ๕

 

นายเชิงชาย ไกรคง

นักธรณีวิทยา ๘

นางพรรณทิพย์ ติยะไพรัช เจ้าหน้าที่บริหารงาน-ธุรการ ๕

 

ตามประกาศ คณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒

ขอข้อมูลและขอตรวจดูได้ที่ สธว. และห้องสมุด ทธ.

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักธรณีวิทยา ในปีงบประมาณ ๒๕๔๔ - ๒๕๔๗ รวม ๔๔ ฉบับ

สธว.

เอกสารวิชาการ

นายเชิงชาย ไกรคง

นักธรณีวิทยา ๘

นางพรรณทิพย์ ติยะไพรัช เจ้าหน้าที่บริหารงาน-ธุรการ ๕

 

นายเชิงชาย ไกรคง

นักธรณีวิทยา ๘

นางพรรณทิพย์ ติยะไพรัช เจ้าหน้าที่บริหารงาน-ธุรการ ๕

 

ตามประกาศ คณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒

ขอข้อมูลและขอตรวจดูได้ที่ สธว. และห้องสมุด ทธ.

เอกสาร/รายงานการสำรวจธรณีวิทยา สำนักธรณีวิทยา พ.ศ. ๒๕๒๔ - ๒๕๔๖ รวม ๒๕๐ ฉบับ

สธว.

เอกสารวิชาการ

นายเชิงชาย ไกรคง

นักธรณีวิทยา ๘

นางพรรณทิพย์ ติยะไพรัช เจ้าหน้าที่บริหารงาน-ธุรการ ๕

 

นายเชิงชาย ไกรคง

นักธรณีวิทยา ๘

นางพรรณทิพย์ ติยะไพรัช เจ้าหน้าที่บริหารงาน-ธุรการ ๕

 

ตามประกาศ คณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒

ขอข้อมูลและขอตรวจดูได้ที่ สธว. และห้องสมุด ทธ.

เอกสาร/รายงานวิชาการ สำนักธรณีวิทยา พ.ศ. ๒๕๒๖ - ๒๕๔๘ รวม ๖๕ ฉบับ

สธว.

เอกสารวิชาการ

นายเชิงชาย ไกรคง

นักธรณีวิทยา ๘

นางพรรณทิพย์ ติยะไพรัช เจ้าหน้าที่บริหารงาน-ธุรการ ๕

 

นายเชิงชาย ไกรคง

นักธรณีวิทยา ๘

นางพรรณทิพย์ ติยะไพรัช เจ้าหน้าที่บริหารงาน-ธุรการ ๕

 

ตามประกาศ คณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒

ขอข้อมูลและขอตรวจดูได้ที่ สธว. และห้องสมุด ทธ.

เอกสาร/รายงานวิชาการ สำนักธรณีวิทยา พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๔๐ รวม ๙ ฉบับ

สธว.

เอกสารวิชาการ

นายเชิงชาย ไกรคง

นักธรณีวิทยา ๘

นางพรรณทิพย์ ติยะไพรัช เจ้าหน้าที่บริหารงาน-ธุรการ ๕

 

นายเชิงชาย ไกรคง

นักธรณีวิทยา ๘

นางพรรณทิพย์ ติยะไพรัช เจ้าหน้าที่บริหารงาน-ธุรการ ๕

 

ตามประกาศ คณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒

ขอข้อมูลและขอตรวจดูได้ที่ สธว. และห้องสมุด ทธ.

คู่มือทัศนศึกษาทางธรณีวิทยาระหว่างเส้นทางต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๔๓ รวม ๙ ฉบับ

สธว.

เอกสารวิชาการ

นายเชิงชาย ไกรคง

นักธรณีวิทยา ๘

นางพรรณทิพย์ ติยะไพรัช เจ้าหน้าที่บริหารงาน-ธุรการ ๕

 

นายเชิงชาย ไกรคง

นักธรณีวิทยา ๘

นางพรรณทิพย์ ติยะไพรัช เจ้าหน้าที่บริหารงาน-ธุรการ ๕

 

ตามประกาศ คณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒

ขอข้อมูลและขอตรวจดูได้ที่ สธว. และห้องสมุด ทธ.

เอกสาร/รายงานการตรวจสอบปรากฏการณ์ธรรมชาติทางธรณีวิทยา ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๗ รวม ๒๐ ฉบับ

สธว.

เอกสารวิชาการ

นายเชิงชาย ไกรคง

นักธรณีวิทยา ๘

นางพรรณทิพย์ ติยะไพรัช เจ้าหน้าที่บริหารงาน-ธุรการ ๕

 

นายเชิงชาย ไกรคง

นักธรณีวิทยา ๘

นางพรรณทิพย์ ติยะไพรัช เจ้าหน้าที่บริหารงาน-ธุรการ ๕

 

ตามประกาศ คณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒

ขอข้อมูลและขอตรวจดูได้ที่ สธว. และห้องสมุด ทธ.

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel