ด้านธรณีฟิสิกส์

ดรรชนีข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรธรณี (ทธ.)

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ลำดับ

ที่

ชื่อเรื่อง

กอง

เจ้าของเรื่อง

ประเภทเอกสาร

 

ชื่อ / ตำแหน่งผู้อนุญาต

ให้ตรวจดู

ชื่อ / ตำแหน่งผู้อนุญาต

ให้คัดเอกสาร

ค่าธรรมเนียม

การคัดเอกสาร

หมายเหตุ

รายงานวิชาการ การกำหนดขอบเขตศักยภาพของแร่ตะกั่ว-สังกะสี โดยใช้ข้อมูลธรณีฟิสิกส์ทางอากาศและข้อมูลธรณีเคมี พื้นที่เขาบ่องาม (แผนที่ระวาง
4738 I) อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

 

กธท .

เอกสารวิชาการ

น . ส . จิราภรณ์ แข่งขันดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖

น . ส . วนิดา ระงับพิศม์ นักธรณีวิทยา ๕

น . ส . จิราภรณ์ แข่งขันดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖

น . ส . วนิดา ระงับพิศม์ นักธรณีวิทยา ๕

ตามประกาศ คณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒

ขอข้อมูลและขอตรวจดูได้ที่ กธท.

รายงานวิชาการ การประเมินทรัพยากรแร่ในแผนที่ระวาง ND 47-6 (ทวาย) โดยประยุกต์ใช้ข้อมูลกัมมันตรังสีทางอากาศ

 

กธท .

เอกสารวิชาการ

น . ส . จิราภรณ์ แข่งขันดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖

น . ส . วนิดา ระงับพิศม์ นักธรณีวิทยา ๕

น . ส . จิราภรณ์ แข่งขันดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖

น . ส . วนิดา ระงับพิศม์ นักธรณีวิทยา ๕

ตามประกาศ คณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒

ขอข้อมูลและขอตรวจดูได้ที่ กธท.

รายงานวิชาการ แร่หนักและแร่หายากในประเทศไทย

กธท .

เอกสารวิชาการ

น . ส . จิราภรณ์ แข่งขันดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖

น . ส . วนิดา ระงับพิศม์ นักธรณีวิทยา ๕

น . ส . จิราภรณ์ แข่งขันดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖

น . ส . วนิดา ระงับพิศม์ นักธรณีวิทยา ๕

ตามประกาศ คณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒

ขอข้อมูลและขอตรวจดูได้ที่ กธท.

รายงานวิชาการ การฟื้นฟูและบูรณะชายฝั่งทะเลหาดสะมิหลา แหลมสนอ่อน อ.เมือง จ.สงขลา

 

กธท .

เอกสารวิชาการ

น . ส . จิราภรณ์ แข่งขันดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖

น . ส . วนิดา ระงับพิศม์ นักธรณีวิทยา ๕

น . ส . จิราภรณ์ แข่งขันดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖

น . ส . วนิดา ระงับพิศม์ นักธรณีวิทยา ๕

ตามประกาศ คณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒

ขอข้อมูลและขอตรวจดูได้ที่ กธท.

รายงานวิชาการ การประยุกต์ใช้การสำรวจธรณีฟิสิกส์ สำหรับแหล่งแร่ตะกั่ว-สังกะสี พื้นที่เขานางกลือ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

 

กธท .

เอกสารวิชาการ

น . ส . จิราภรณ์ แข่งขันดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖

น . ส . วนิดา ระงับพิศม์ นักธรณีวิทยา ๕

น . ส . จิราภรณ์ แข่งขันดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖

น . ส . วนิดา ระงับพิศม์ นักธรณีวิทยา ๕

ตามประกาศ คณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒

ขอข้อมูลและขอตรวจดูได้ที่ กธท.

รายงานวิชาการ การสำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อหาโพรง
ใต้ดิน ตามโครงการศึกษาแผ่นดินยุบในประเทศไทย

 

กธท .

เอกสารวิชาการ

น . ส . จิราภรณ์ แข่งขันดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖

น . ส . วนิดา ระงับพิศม์ นักธรณีวิทยา ๕

น . ส . จิราภรณ์ แข่งขันดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖

น . ส . วนิดา ระงับพิศม์ นักธรณีวิทยา ๕

ตามประกาศ คณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒

ขอข้อมูลและขอตรวจดูได้ที่ กธท.

รายงานวิชาการ การสำรวจวัดค่าแรงโน้มถ่วงของโลกแบบไพศาล แผนที่มาตราส่วน 1:250,000 ระวางจังหวัดสุพรรณบุรี (ND 47-7)

 

กธท .

เอกสารวิชาการ

น . ส . จิราภรณ์ แข่งขันดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖

น . ส . วนิดา ระงับพิศม์ นักธรณีวิทยา ๕

น . ส . จิราภรณ์ แข่งขันดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖

น . ส . วนิดา ระงับพิศม์ นักธรณีวิทยา ๕

ตามประกาศ คณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒

ขอข้อมูลและขอตรวจดูได้ที่ กธท.

รายงานวิชาการ การแปลความหมายข้อมูลธรณีฟิสิกส์ทางอากาศในพื้นที่บ้านไร่

 

กธท .

เอกสารวิชาการ

น . ส . จิราภรณ์ แข่งขันดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖

น . ส . วนิดา ระงับพิศม์ นักธรณีวิทยา ๕

น . ส . จิราภรณ์ แข่งขันดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๖

น . ส . วนิดา ระงับพิศม์ นักธรณีวิทยา ๕

ตามประกาศ คณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒

ขอข้อมูลและขอตรวจดูได้ที่ กธท.

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel