search
 
 พิบัติภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย
  แผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศไทย
  แผนที่รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย
  สถานีวัดคลื่นสั่นสะเทือนของพื้นดิน
  เอกสารเผยแพร่
  แผ่นดินไหวภัยใกล้ตัว
  สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว
  สิ่งบอกเหตุก่อนเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่
  ความร้ายแรงของแผ่นดินไหว
  คำถาม-ตอบ เป็นประจำเกี่ยวกับแผ่นดินไหว
  รายชื่อหมู่บ้านที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่าน
  รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย (English)
  แผนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
  Seismic Hazard Map of thailand
  บันทึกข้อมูลแผ่นดินไหวยุคประวัติศาสตร์
  เชื่อมข้อมูลแผ่นดินไหวทั่วโลก : EMSC
  เชื่อมข้อมูลแผ่นดินไหวทั่วโลก : Geofon
  เชื่อมข้อมูลแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา
     

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ติชมและเสนอแนะที่ : webmaster@dmr.mail.go.th