ค้นหา
 พิบัติภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย
  เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา บทเรียนแผ่นดินไหวแม่ลาว เชียงราย ภัยพิบัติใกล้ตัว วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
  รายงานสรุปผลการดำเนินงานของเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ตามมาตราริกเตอร์ วันที่ 5 พฤษภาคม 2557
  Aftershocks ของแผ่นดินไหว 6.3 ริกเตอร์ แสดงเหตุการณ์แผ่นดินไหวเชียงราย ตั้งแต่ 5 พ.ค. – 31 ก.ค. 57 จำนวน 487 ครั้ง ขนาดตั้งแต่ 2 ริกเตอร์ขึ้นไป และแสดงรูปแบบการเลื่อนตัว (focal mechanism) ขนาดตั้งแต่ 4 ริกเตอร์ขึ้นไป
  รายงานผลการตรวจสอบทางธรณีฟิสิกส์ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริกเตอร์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ในเขตอำเภอแม่ลาว อำเภอพาน อำเภอแม่สรวย และอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
  สถานการณ์แผ่นดินไหว รอยเลื่อนพะเยา บริเวณตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
  รายงานแผ่นดินไหวล่าสุด กรมทรัพยากรธรณี (user : webpage / password : dmrwebpage)
  สถานีวัดคลื่นสั่นสะเทือนของพื้นดิน กรมทรัพยากรธรณี
  แผนที่รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย
  แผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศไทย
  เอกสารเผยแพร่
  แผ่นดินไหวภัยใกล้ตัว
  สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว
  สิ่งบอกเหตุก่อนเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่
  ความร้ายแรงของแผ่นดินไหว
  คำถาม-ตอบ เป็นประจำเกี่ยวกับแผ่นดินไหว
  รายชื่อหมู่บ้านที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่าน
  รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย (English)
  เชื่อมข้อมูลแผ่นดินไหวทั่วโลก : USGS
  เชื่อมข้อมูลแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา
  บันทึกข้อมูลแผ่นดินไหวยุคประวัติศาสตร์
     
กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ติชมและเสนอแนะที่ : webmaster@dmr.mail.go.th