search
 
 พิบัติภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย
  สถานการณ์แผ่นดินไหว รอยเลื่อนพะเยา บริเวณตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
  รายงานแผ่นดินไหวล่าสุด กรมทรัพยากรธรณี (user : webpage / password : dmrwebpage)
  สถานีวัดคลื่นสั่นสะเทือนของพื้นดิน กรมทรัพยากรธรณี
  แผนที่รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย
  แผนที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศไทย
  เอกสารเผยแพร่
  แผ่นดินไหวภัยใกล้ตัว
  สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว
  สิ่งบอกเหตุก่อนเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่
  ความร้ายแรงของแผ่นดินไหว
  คำถาม-ตอบ เป็นประจำเกี่ยวกับแผ่นดินไหว
  รายชื่อหมู่บ้านที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่าน
  รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย (English)
  เชื่อมข้อมูลแผ่นดินไหวทั่วโลก : USGS
  เชื่อมข้อมูลแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยา
  บันทึกข้อมูลแผ่นดินไหวยุคประวัติศาสตร์
  เชื่อมข้อมูลแผ่นดินไหวทั่วโลก : EMSC
  เชื่อมข้อมูลแผ่นดินไหวทั่วโลก : Geofon
     

กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ติชมและเสนอแนะที่ : webmaster@dmr.mail.go.th