กรมทรัพยากรธรณี

รับแจ้งข้อมูลการครอบครองซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย
กรมทรัพยากรธรณี
 
กรุณากรอกข้อมูลเท่าที่ทราบตามความจริง

รับแจ้งข้อมูลการครอบครองซากดึกดำบรรพ์ในประเทศไทย
* ชื่อผู้แจ้ง
 
* เลขประจำตัวประชาชน
 

วันกิด(วันที่/เดือน/ปี(พ.ศ.)

 

อายุ(ปี)

 
การศึกษา
 

ที่อยู่

 

โทรศัพท์

 

โทรสาร

 

มือถือ

 

การได้มา

 
ค้นพบจากแหล่ง
ค้นพบตกหล่น
มรดก ระบุชื่อผู้ให้
ซื้อ ระบุชื่อผู้ให้

กรุณาระบุสถานที่พบซากดึกดำบรรพ์

 

ระวางแผนที่(1:50,000)

 

พิกัด UTM

 

ชนิดซากดึกดำบรรพ์

 

ลักษณะทั่วไป

 

ชนิดและลักษณะหินที่พบซากดึกดำบรรพ์

 

หมายเหตุ

 
มีรูปถ่ายแนบ(รูป)
มีเอกสารแนบ(แผ่น)
มีตัวอย่างซากดึดำบรรพ์แนบ(ชิ้น)
มีแผนที่แนบ(แผ่น)
แจ้งทางโทรศัพท์
แจ้งทางโทรสาร
แจ้งโดยตรงด้วยวาจา

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน กดปุ่ม "ตกลง" เพื่อทำการบันทึกข้อมูล  หากท่านต้องการยกเลิกให้กดปุ่ม "ยกเลิก"

กรมทรัพยากรธรณี..ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ และจะพิจารณาข้อมูลดังกล่าวเพื่อดำเนินการต่อไป

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS