แบบรับแจ้งการครอบครองซากดึกดำบรรพ์ในประเทศ
กรมทรัพยากรธรณี

กรุณากรอกข้อมูลการแจ้งการครอบครองซากดึกดำบรรพ์
* วันที่แจ้ง
 
* ชื่อผู้แจ้ง
 
* เลขหมายประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง
 
*

วันเดือนปีเกิด

 
*

อายุ (ปี)

 
* การศึกษาสูงสุด
 
*
ที่อยู่ที่ติดต่อได้
 
*

หมายเลขโทรศัพท์

 
*

หมายเลขโทรสาร

 
*

โทรศัพท์มือถือ

 
*

ท่านเป็น

 
เจ้าของ
ผู้ครอบครองซากดึกดำบรรพ์ตามบัญชีรายการซากดึกดำบรรพ์ที่แจ้งครอบครองแนบท้ายหนังสือนี้
*

สถานที่เก็บรักษา

 
*

โดยมีไว้ในครอบครองมาแล้ว (ระบุปี)

 
*

ตั้งแต่วันที่

 
* การได้มา
 
ค้นพบจากแหล่ง
ค้นพบตกหล่น
มรดก
ซื้อ
อื่นๆ โปรดระบุการได้มา
*

สถานที่พบ

 
* ระวางแผนที่ (1:50,000)
 
*

พิกัด UTM

 
*

ชนิดซากดึกดำบรรพ์

 
* ลักษณะทั่วไป
 
*

ชนิดและลักษณะหินที่พบซากดึกดำบรรพ์

 
* หมายเหตุ
 
มีบัญชีรายการซากดึกดำบรรพ์ที่แจ้งการครอบครอง (ระบุจำนวนแผ่น)
มีสำเนาบัตรประจำตัวประชาขน
มีรูปถ่ายซากดึกดำบรรพ์ (ระบุจำนวนแผ่น)
หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
แผนที่แนบ (ระบุจำนวนแผ่น)
มีเอกสารอื่นๆ (ระบุรายละเอียดและจำนวนแผ่น)

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน กดปุ่ม "ตกลง" เพื่อทำการบันทึกข้อมูล  หากท่านต้องการยกเลิกให้กดปุ่ม "ยกเลิก"

กรมทรัพยากรธรณี..ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ และจะพิจารณาข้อมูลดังกล่าวเพื่อดำเนินการต่อไป

 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel