กรมทรัพยากรธรณี

รับแจ้งข้อมูลการค้นพบซากดึกดำบรรพ์
กรมทรัพยากรธรณี
 
กรุณากรอกข้อมูลเท่าที่ทราบตามความจริง

รับแจ้งข้อมูลการค้นพบซากดึกดำบรรพ์
*

ชื่อผู้แจ้ง

 
*

เลขประจำตัวประชาชน

 

วันเกิด(วัน/เดือน/ปี)

 

อายุ(ปี)

 
การศึกษา
 

สัญชาติ

 
ศาสนา
 

ที่อยู่(บ้านเลขที่,หมู่ที่,ตำบล,อำเภอ,จังหวัด,รหัสไปรษณีย์)

 

โทรศัพท์

 

โทรสาร

 

มือถือ

 

สถานที่ค้นพบ(บ้าน,หมู่ที่,ตำบล,อำเภอ,จังหวัด)

 

ระวางแผนที่(มาตราส่วน 1:50,000)

 

พิกัด UTM

 
การเข้าถึงพื้นที่
 
ห่างจากชุมชนเป็นระยะทางประมาณ(ก.ม.)
ทางเดินเท้า
ถนนลูกรัง
ถนนลาดยาง
รถจักรยานยนต์เข้าถึงได้
รถยนต์เข้าถึงได้
เข้าถึงพื้นที่ได้เฉพาะในช่วงฤดูแล้ง

ชนิดซากดึกดำบรรพ์

 

ลักษณะทั่วไป

 

ชนิดและลักษณะหินที่พบซากดึกดำบรรพ์

 
หมายเหตุ
 
มีรูปถ่ายแนบ(รูป)
มีเอกสารแนบ(แผ่น)
มีตัวอย่างซากดึดำบรรพ์แนบ(ชิ้น)
มีแผนที่แนบ(แผ่น)
แจ้งทางโทรศัพท์
แจ้งทางโทรสาร
แจ้งโดยตรงด้วยวาจา

กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อน กดปุ่ม "ตกลง" เพื่อทำการบันทึกข้อมูล  หากท่านต้องการยกเลิกให้กดปุ่ม "ยกเลิก"

กรมทรัพยากรธรณี..ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ และจะพิจารณาข้อมูลดังกล่าวเพื่อดำเนินการต่อไป

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS