กรมทรัพยากรธรณี
 แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม
กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณีได้ดำเนินการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล จำแนกพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม และหมู่บ้านเสี่ยงภัย ทั่วประเทศไทย ได้พื้นที่เสี่ยงภัยจำนวน 51 จังหวัด จัดแสดงลักษณะข้อมูลเป็นแผนที่ประเภทต่างๆ ดังนี้
แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม (1:1,000,000)
แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม (1:250,000)
แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่ม (1:50,000)
แผนที่แสดงหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่ม
บัญชีรายชื่อหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินถล่ม
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
บัญชีรายชื่อและที่ตั้งของโรงพยาบาลและสถานีอนามัย
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
Hot Line สายด่วน เรื่องดินถล่ม โทร. 02-2023926
(เวลาราชการ)

 

 

 

IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS