กฏหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพยากรธรณี
 
กฎหมายที่รับผิดชอบและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี
     ในปัจจุบัน กรมทรัพยากรธรณีมีอำนาจหน้าที่ตาม มาตรา ๖ ทวิ มาตรา ๖ ตรี และมาตรา ๖ จัตวา แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ . ศ . ๒๕๑๐ และนัยกฎกระทรวงแบ่งส่วน ราชการกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ดังนี้
  • สำรวจและประเมินสถานภาพ ศักยภาพ และความต้องการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณี เพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
  • จัดทำระบบฐานข้อมูลธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณี ที่สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างเครือข่ายต่าง ๆ
  • จำแนกพื้นที่และจัดลำดับความสำคัญของทรัพยากรธรณีแต่ละ ประเภท เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดกรอบการจัดการทรัพยากรธรณี ให้สอดคล้องกับศักยภาพ และขีดความสามารถในการรองรับ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
  • จัดทำแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรธรณีเพื่อการใช้ประโยชน์อย่าง ยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และทรัพยากรธรรมชาติชนิดอื่น โดยลดความขัด แย้งพร้อมกับเพิ่มมูลค่าในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับประชาชนและประเทศชาติ
  • เสนอปรับปรุงกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการบริหารจัด การทรัพยากรธรณีอย่างเป็นเอกภาพ
 พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์
 
กฎหมาย / ระเบียบ ด้านทรัพยากรแร่และหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการด้านนี้
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel