แผนที่ทรัพยากรแร่
   ทรัพยากรแร่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยกระบวนการทางธรณีวิทยา ซึ่งเกิดภายในโลก และบนผิวโลก ประเทศไทยมีทรัพยากรแร่ค่อนข้างหลากหลาย มีความอุดมสมบูรณอยู่มากกว่าหลายประเทศในภูมิภาคเดียวกันแร่และหินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิติของมนุษย์มาทุกยุคทุกสมัย การนำแร่มาใช้ประโยชน์นั้น มีมาตั้งแต่เริ่มวิวัฒนาการของมนุษย์แล้ว โดยระยะแรกจะใช้ประโยชน์จากแร่และหินโดยตรงเพียงไม่กี่ชนิดเพิ่อการอุปโภคบริโภค และทำเครื่องใช้สอยต่างๆที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตเท่านั้น เช่นทำเกลือสินเธาว์จากเกลือหิน เครื่องมืออาวุธหิน ถ้วยชาม เครื่องปั้นดินเผา ต่อมาการใช้ประโยชน์จากแร่ค่อยๆ เพิ่มและทวีความวับซ้อนขึ้นตามพัฒนาการของเทคโนโลโยีปัจจุบันทรัพยากรแร่ยิ่งทวีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ขึ้นตามลำดับ เป็นวัตถุดิบต้นน้ำสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค ที่อยู่อาศัยยารักษาโรค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

พื้นที่แหล่งแร่ทองคำ
พื้นที่แหล่งแร่ยิปซัม
พื้นที่แหล่งแร่หินปุน
พื้นที่แหล่งแร่ดินขาว
พื้นที่แหล่งแร่ถ่านหิน
พื้นที่แหล่งแร่ทรายแก้ว
พื้นที่แหล่งแร่เกลือหิน
พื้นที่แหล่งแร่เฟลด์สปาร์
พื้นที่แหล่งแร่หินอ่อน
พื้นที่แหล่งแร่ดีบุก
พื้นที่แหล่งแร่แบร์ไรต์
พื้นที่แหล่งแร่สังกะสี
พื้นที่แหล่งแร่ตะกั่ว
พื้นที่แหล่งแร่ฟลูออไรด์
พื้นที่แหล่งแร่พลวง
พื้นที่แหล่งแร่โฟแทช
   เกือบทุกชนิดในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นเช้ามาจนเข้านอน ล้วนต้องอาศัยสิ่งต่างๆ ที่มีแร่เป็นวัตถุดิบทั้งสิ้น ได้แก่ยาสีฟัน แปลงสีฟัน ยานพาหนะ อุปกรณ์การสื่อสาร เครื่องใช้ในบ้านและสำนักงาน เป็นต้น แต่แร่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป ไม่สามารถสร้างทดแทนได้ จึงจำเป็นต้องวางแผนและบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้การใช้ทรัพยากรแร่เป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
   กรมทรัพยากรธรณีเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการบริหารจัดการทรัพยาธรณีของประเทศ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการวางแผน และการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลด้านทรัพยากรแร่ของประเทศให้ประชาชนผู้สนใจทราบ และนำไปใช้ประโยชน์
   พื้นที่แหล่งแร่ หมายถึงพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งซึ่งมีแหล่งแร่ หรือแหล่งสินแร่ชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดรวมกันในพื้นที่นั้น ขอบเขตของพื้นที่แหล่งแร่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพข้อมูล

ที่มา : สำนักทรัพยากรแร่ กรมทรัพยากรธรณีข้อมูลจากหนังสือ เอกสารเผยแพร่เศรษฐธรณีวิทยา ฉบับที่ กศ 2/2544 (คู่มือการใช้แผนที่ทรัพยากรแร่)พื้นที่แหล่งแร่นำมาแสดงเพียงบางส่วน
 
© 2559 Department of Mineral Resources, Ministry of Natural Resources and Environment
75/10 Rama VI Road, Ratchatewi, Bangkok 10400 Comment and suggestion : webmaster@dmr.mail.go.th
This site is optimized for IE 9+, FireFox 22+ or Google Chrome 28+ and above, the screen size of 1366x768 pixel
 
ipv6 ready Level AAA conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Valid CSS!