อัตรากำลัง
อัตรากำลัง ทธ.
ตำแหน่ง อัตรา
ข้าราชการ 416
ลูกจ้างประจำ 197
พนักงานราชการ 131
รวม 744
อัตรากำลัง ข้าราชการ ตามสายงาน
สายงานหลัก อัตรา
นักบริหาร 3
นักธรณีวิทยา 177
นักวิทยาศาสตร์ 54
สายงานรอง  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทรัพยากรธรณี 3
นักวิชาการทรัพยากรธรณี 5
ภัณฑารักษ์ 5
บุคลากร 8
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 0
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3
นิติกร 2
นักประชาสัมพันธ์ 2
เจ้าหน้าที่บริหารงานประชาสัมพันธ์ 1
เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 2
นักวิชาการพัสดุ 1
เจ้าพนักงานพัสดุ 5
นักวิชาการเงินและบัญชี 4
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 6
เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี 1
นายช่างเขียนแบบ 3
ช่างเขียนแบบ 0
นายช่างศิลป์ 4
บรรณารักษ์ 2
เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ 1
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1
นายช่างไฟฟ้า 3
ช่างไฟฟ้า 0
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 3
นายช่างสำรวจ 39
ช่างสำรวจ 1
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ 4
นายช่างเครื่องกล 19
ช่างเครื่องเรือ 1
นายเรือ 1
สายงานสนับสนุน  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 8
เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 4
เจ้าหน้าที่ธุรการ 10
เจ้าพนักงานธุรการ 11
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 10
รวม 39 สายงาน 416
อัตรากำลังลูกจ้างประจำ  
พนักงานบริการอัดสำเนา 9
พนักงานประจำห้องพิพิธภัณฑ์ 4
พนักงานห้องทดลอง 2
พนักงานขับรถยนต์ 47
สหโภชน์ 1
ช่างฝีมือ ชั้น 2 7
ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 2 9
ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 3 26
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 7
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 2
พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 1-4 11
หัวหน้าหมวดรถยนต์ 4
ช่างเจาะ 24
พนักงานประจำห้องทดลอง 2
ช่างซ่อมปรับเครื่องมือสำรวจ ชั้น 3 3
พนักงานบริการ 12
พนักงานพัสดุ ชั้น 1 1
พนักงานพัสดุ ชั้น 2 6
ช่างเขียน ชั้น 2 8
ช่างเชื่อม ชั้น 2 2
พนักงานพัสดุ ชั้น 3 8
ช่างฝีมือ ชั้น 3 2
รวม 197

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และอัตรากำลังกรมทรัพยากรธรณี

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 1
รอง อธิบดี กรมทรัพยากรธรณี 2
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 2
ผู้ตรวจราชการกรม 0
หน่วยงานที่ขึ้นตรง อทธ. อัตรา
- กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร ข้าราชการ 21
- กลุ่มงานตรวจสอบภายใน ลูกจ้างประจำ
- กลุ่มตรวจติดตามและประเมินผล พนักงานราชการ 9
- กลุ่มนิติการ  
รวม 30
สำนักบริหารกลาง อัตรา
- กลุ่มงานแผน ข้าราชการ 50
- กลุ่มงานช่วยอำนวยการ ลูกจ้างประจำ 21
- ฝ่ายสารบรรณ พนักงานราชการ 24
- กลุ่มงานบุคคล  
- กลุ่มงานคลัง  
- กลุ่มงานพัสด  
- กลุ่มงานประชาสัมพันธ  
- ศูนย์บริการประชาชนกรมทรัพยากรธรณี  
รวม 95
สำนักธรณีวิทยา อัตรา
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 77
- ส่วนธรณีวิทยา 1 ลูกจ้างประจำ 35
- ส่วนธรณีวิทยา 2 พนักงานราชการ 27
- ส่วนธรณีวิทยา 3  
- ส่วนธรณีวิทยา 4  
- ส่วนธรณีวิทยา 5  
- ส่วนประเมินผลกลาง  
- ส่วนวิจัยซากดึกดำบรรพ์และพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา  
- งานสำรวจ ศึกษา และวิจัยซากดึกดำบรรพ์  
- งานพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ  
- ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว จ.กาฬสินธ  
- พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี  
รวม 139
สำนักทรัพยากรแร่ อัตรา
- ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 80
- ส่วนทรัพยากรแร่ 1 ลูกจ้างประจำ 47
- ส่วนทรัพยากรแร่ 2 พนักงานราชการ 22
- ส่วนทรัพยากรแร่ 3  
- ส่วนทรัพยากรแร่ 4  
- ส่วนทรัพยากรแร่ 5  
- ส่วนประเมินผลกลาง  
- ส่วนส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการ  
- ฝ่ายตรวจสอบแหล่งแร่ (ฝ่ายจัดตั้งเป็นการภายใน)  
- ศูนย์วิจัยแร่-หิน จ.ระยอง (ฝ่ายจัดตั้งเป็นการภายใน)  
รวม 149
กองธรณีเทคนิค อัตรา
- งานบริหารทั่วไป ข้าราชการ 42
- ฝ่ายธรณีฟิสิกส์ ลูกจ้างประจำ 62
- ฝ่ายธรณีเทคนิค พนักงานราชการ 5
- ฝ่ายข้อมูลธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ  
- ฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรณีเพื่อการอนุรักษ  
- ฝ่ายเทคนิคเจาะสำรวจและบำรุงรักษา  
รวม 109
กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม อัตรา
- งานธุรการ ข้าราชการ 32
- ฝ่ายธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมเพื่อการวางแผนชุมชน ลูกจ้างประจำ 8
- ฝ่ายธรณีพิบัติภัย พนักงานราชการ 15
- ฝ่ายศึกษาวิจัยรอยเลื่อนมีพลัง  
- ฝ่ายธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมเพื่อการอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาและแหล่งท่องเที่ยว  
- ฝ่ายธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง  
รวม 55
กองวิเคราะห์และตรวจสอบ ทรัพยากรธรณี  อัตรา
- งานธุรการ ข้าราชการ 57
- กลุ่มวิเคราะห์ทรัพยากรแร่และหิน ลูกจ้างประจำ 8
- กลุ่มวิเคราะห์ธรณีเคมี พนักงานราชการ 4
- กลุ่มวิเคราะห์ตรวจสอบรัตนชาติและธรณีวัตถ  
- กลุ่มสำรวจและพัฒนาทางวิชาการ  
รวม 69
กองอนุรักษ์และจัดการ ทรัพยากรธรณี อัตรา
- งานบริหารทั่วไป ข้าราชการ 30
- ฝ่ายนโยบายและแผนทรัพยากรธรณ ลูกจ้างประจำ 9
- ฝ่ายจำแนกเขตทรัพยากรธรณ พนักงานราชการ 13
- ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรณ  
- ฝ่ายเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรณ  
- ฝ่ายประสานการจัดการทรัพยากรธรณ  
รวม 52
ศูนย์สารสนเทศ ทรัพยากรธรณี อัตรา
- งานธุรการ ข้าราชการ 27
- ฝ่ายสารสนเทศทรัพยากรธรณี ลูกจ้างประจำ 8
- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ พนักงานราชการ 12
- ฝ่ายห้องสมุด  
- ฝ่ายแผนที่  
รวม 47
ยืมตัวช่วยราชการศูนย์เตือนภัย อัตรา
ข้าราชการ 5
ลูกจ้างประจำ -
พนักงานราชการ -
รวม 5
รวมทั้งสิ้น อัตรา
ข้าราชการ 416
ลูกจ้างประจำ 203
พนักงานราชการ 131
รวม 750
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel