กรมทรัพยากรธรณี


ชมความงามและสีสันอันน่าอัศจรรย์ของแร่ เรียนรู้เรื่องราวของแร่ ที่มา กระบวนการกำเนิดแร่แบบต่างๆ การแบ่งกลุ่มแร่ตามส่วนประกอบทางเคมี และคุณสมบัติทางกายภาพของแร่ จากนั้นย้อนอดีตไปรู้จักอุตสาหกรรมเหมืองแร่ รู้จักการทำเหมือง หน้าตาของเหมืองชนิดต่างๆและที่สำคัญคือ คุณค่าของแร่ ทรัพยากรใต้พื้นพิภพ ที่มีประโยชน์ยิ่งต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ และต่อการพัฒนาประเทศ
IPv6 W3C WAI-AAA WCAG 2.0 W3C CSS