การประชุมต้อนรับคณะลาว วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

     ธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการศึกษาปัจจัยทางธรณีวิทยาที่ทำให้เกิดดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2547 และในโอกาสที่ทางกรมทรัพยากรธรณี นำคณะรองอธิบดีกรมบ่อแร่ (กรมทรัพยาธรณีแหล่งแร่) ของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยมโครงการ ที่ภาควิชา ในโอกาสนี้ ทางท่าน ผอ. เชิดศักดิ์ อรรถอรุณ ผศ. ดร รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล และ อ.วีรศักดิ์ จารุชัยนิวัฒน์ ได้ร่วมบรรยายสรุปที่มาของโครงการและวิธีการศึกษาแก่คณะที่มาเยี่ยมชมโครงการ นอกจากนี้ทาง สปป. ลาวได้ให้ความสนใจ และสนใจที่สร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการกับทางภาควิชา และ ผศ. พัชร์สุ วรรณขาว หัวหน้าภาควิชา ได้นำคณะผู้มาเยือนเข้าเยี่ยมคารวะท่านอธิการ ก่อนจะเดินทางชมสภาพธรณีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

ผู้เข้าร่วมประชุม

กรมทรัพยากรธรณี

 • นายทศพร นุชอนงค์
 • นายวีระ กาหลง
 • นายเชิดศักดิ์ อรรถอรุณ
 • นายไวยพจน์ วรกนก
 • นายสมหมาย เตชวาล
 • นายมรกต นนทโส
 • น.ส.ขวัญใจ กัฬหะสุต
 • น.ส.ปิยรัตน์ บุญมา
 • นายรัฐ จิตต์รัตนะ
 • น.ส.พัชรา สังข์เงิน
คณะลาว
 • Mr.Chansone Senbouttalath
 • Dr.Simone Phichith
 • Mr.Khampha Phommakayson
 • Mr.Boualay Saatsy
 • Mr.Oudom Phommachanh
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • อ.พัชร์สุ  วรรณขาว
 • อ.สุรชัย สมผดุง
 • อ.รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล
 • อ.ลัดดา  วรรณขาว
 • อ.วีรศักดิ์   จารุชัยนิวัฒน์
ภาพการประชุมต้อนรับคณะลาว วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

หน้าที่ 1หน้า
 
© 2559 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพยากรธรณี
ที่อยู่ กรมทรัพยากรธรณี 75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : webmaster@dmr.mail.go.th
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel