(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2566 - 2570)
 
 
 
 
 

 
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
 
 
 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มที่มีข้อวิตกกังวลเกี่ยวกับกิจการเหมืองแร่
กลุ่มที่สนับสนุนการพัฒนาเหมืองแร่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางราชการ และ / สถาบันทางวิชาการ 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
image
 
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ
75/10 ถ.พระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
ติชมและเสนอแนะที่ : โทร 02-621-9783, 02-621-9744