พิบัติภัยแผ่นดินไหว

  รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยครอบคลุม 15 กลุ่มรอยเลื่อน ใช้งานบนโปรแกรม Google Earth ประกอบไปด้วย ข้อมูลตำแหน่งรอยเลื่อนมีพลัง ตำแหน่งร่องสำรวจ อายุการเลื่อนตัวของรอยเลื่อน อัตราการเลื่อนตัว และคาบอุบัติซ้ำ 334
  เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา บทเรียนแผ่นดินไหวแม่ลาว เชียงราย ภัยพิบัติใกล้ตัว วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 50
  รายงานสรุปผลการดำเนินงานของเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ตามมาตราริกเตอร์ วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 17
  Aftershocks ของแผ่นดินไหว 6.3 ริกเตอร์ แสดงเหตุการณ์แผ่นดินไหวเชียงราย ตั้งแต่ 5 พ.ค. 31 ก.ค. 57 จำนวน 487 ครั้ง ขนาดตั้งแต่ 2 ริกเตอร์ขึ้นไป และแสดงรูปแบบการเลื่อนตัว (focal mechanism) ขนาดตั้งแต่ 4 ริกเตอร์ขึ้นไป 14
  รายงานผลการตรวจสอบทางธรณีฟิสิกส์ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริกเตอร์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ในเขตอำเภอแม่ลาว อำเภอพาน อำเภอแม่สรวย และอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 16
  สถานการณ์แผ่นดินไหว รอยเลื่อนพะเยา บริเวณตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 23
  รายงานแผ่นดินไหวล่าสุด กรมทรัพยากรธรณี (user : webpage / password : dmrwebpage) 84
  สถานีวัดคลื่นสั่นสะเทือนของพื้นดิน กรมทรัพยากรธรณี 51
  เอกสารเผยแพร่ 215