ประกาศรับสมัครงาน

  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3 ของกรมทรัพยากรธรณี 8 กรกฎาคม 2563 11
  ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานพิพิธภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างศิลป์ นายช่างก่อสร้าง นายช่างศิลป์ นักธรณีวิทยา นักวิชาการทรัพยากรธรณี และภัณฑารักษ์ 30 มิถุนายน 2563 121
  ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมทรัพยากรธรณี 24 มิถุนายน 2563 99
  ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 18 มิถุนายน 2563 101
  ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 11 มิถุนายน 2563 120
  ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 11 มิถุนายน 2563 93
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 15 เมษายน 2563 321
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 9 เมษายน 2563 160
  ประกาศรับสมัครการให้ทุนศึกษาจากเงินอุดหนุนการดำเนินงานด้านธรณีวิทยาและทรัพยารธรณี 19 มีนาคม 2563 94