ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเสื้อ จำนวน 190 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋า จำนวน 190 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม พร้อมพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมโครงไม้ตั้งได้ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มกราคม 2562 1
  ป.28/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 18 มกราคม 2562 3
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้และวัสดุเชื้อเพลิงพร้อมพนักงานขับรถตู้ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี ระยะ 5 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มกราคม 2562 0
  จ้างซ่อมอุปกรณ์รถยนต์ราชการ (รถเก๋ง 2 ตอน NISSAN) หมายเลขทะเบียน 4ฮ-5359 กทม. จำนวน 1 คัน 14 มกราคม 2562 1
  ผป.24/2562 เรื่อง ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์สู่ชุมชนพิพิธภัณฑ์สิรินธร ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 11 มกราคม 2562 4
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มกราคม 2562 0