ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำต้นฉบับสื่อมัลติมิเดียเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และลงบทความประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อโซเซียลมิเดีย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2561 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2561 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2561 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2561 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ จำนวน 3 คัน 13 กรกฎาคม 2561 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2561 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสารเคมีสำหรับเครื่องวิเคราะห์ปริมาณไอออน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2561 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารรายงานโครงการศึกษาการเกิดถ้ำและหลุมยุบ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2561 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้และวัสดุเชื้อเพลิง พร้อมพนักงานขับรถตู้ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 กรกฎาคม 2561 0