ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 6 20 มกราคม 2563 0
  ป.7/2563 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 มกราคม 2563 2
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยรังสีเอกซ์ พร้อมกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รับฟังข้อเสนอแนะ ตั้งแต่วันที่ 16-23 ม.ค. 2563) 16 มกราคม 2563 0
  ป.6/2563 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มกราคม 2563 1
  ผค.1/2563 เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายภาพรายละเอียดสูงและข้อมูลแบบจำลองความสูงภูมิประเทศเชิงเลขด้วยอากาศยานไร้คนขับ 14 มกราคม 2563 4
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำแบบจำลองกายภาพของถ้ำ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มกราคม 2563 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน 14 มกราคม 2563 0
  ป.5/2563 เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวัดขนาดตะกอนแขวนลอยและความเข้มข้นของตะกอนแขวนลอยในแม่น้ำและทะเล ด้วยคลื่นเลเซอร์ พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มกราคม 2563 2