ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาศึกษาปรับปรุงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) จำนวน ๑ งาน วิธีเฉพาะเจาะจง 23 กันยายน 2562 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 กันยายน 2562 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบเชื่อมต่อและประมวลผลข้อมูลแผ่นดินไหว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 กันยายน 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราราจัดซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร สำหรับจัดการประชุม 19 กันยายน 2562 0
  ท.3/2562 เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าเสื่อมสภาพ จำนวน 89 รายการ 18 กันยายน 2562 13
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์การลงทะเบียน 18 กันยายน 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 กันยายน 2562 1
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 15 17 กันยายน 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายตำแหน่งที่จอดรถของผู้บริหาร กรมทรัพยากรธรณี จำนวน 19 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 กันยายน 2562 2