ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างที่ปรึกษาศึกษาปรับปรุงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี(พ.ศ. 2560 - 2579) จำนวน 1 งาน 4 กันยายน 2562 6
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 30 สิงหาคม 2562 5
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 9 สิงหาคม 2562 3
  ตารางราคากลางจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเพชร จำนวน 1 งาน 8 สิงหาคม 2562 6
  ตารางราคากลางจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมตามแบบที่ 3 ของพิพิธภัณฑ์สิรินธร ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง 2 สิงหาคม 2562 2
  ตารางราคากลาง (ราคาอ้างอิง)จ้างทดสอบคุณสมบัติทางกลศาสตร์ของตัวอย่างหิน สำหรับงานภายใต้โครงการกำหนดเขตแหล่งแร่เศรษฐกิจเพื่อการบริหารจัดการแร่ จำนวน 1 งาน 27 กรกฎาคม 2562 8
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างวิเคราะห์เคมีตัวอย่างดินและตะกอนท้องน้ำ เพื่อหาปริมาณธาตุชนิดต่างๆ 34 ธาตุ จำนวน 840 ตัวอย่าง 14 พฤษภาคม 2562 8
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างศึกษาวิเคราะห์อายุของหินงอกด้วยทอร์เรียม -230 (Th230 -Dating) และค่าการเปลี่ยนแปลงของไอโซโทปเสถียรของออกซิเจน -18 จำนวน 1 งาน 13 พฤษภาคม 2562 4
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้อเครื่องสแกนวัตถุ 3 มิติ ด้วยแสงเลเซอร์ (3D Laser Scanner) พร้อมโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 3 มิติ และอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด 24 เมษายน 2562 6