ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

  ตารางราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างที่ปรึกษา ศึกษาพฤติกรรมการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนที่คาดว่าจะมีพลัง รอยเลื่อนเขาชนกัน จำนวน 1 งาน 26 มีนาคม 2563 1
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างที่ปรึกษา ศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการแร่โพแทช จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก ปีงบประมาณ 2563 4 กุมภาพันธ์ 2563 3
  ตารางราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และปรับปรุงสวนไดโนเสาร์พิพิธภัณฑ์สิรินธร ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ แห่ง 4 กุมภาพันธ์ 2563 11
  ตารางราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยรังสีเอกซ์ พร้อมกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 30 มกราคม 2563 10
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 29 มกราคม 2563 3
  ตารางราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย 27 มกราคม 2563 5
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ 20 มกราคม 2563 5
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ซื้อระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ 17 มกราคม 2563 2
  ตารางราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 16 มกราคม 2563 4