ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้อตะแกรงร่อนชนิดสแตนเลส แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2 ชุด 13  ก.ย. 2559 2
ตารางราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการจัดทำข้อมูลสารสนเทศแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา จำนวน ๑ งาน 28  มิ.ย. 2559 1
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างวิเคราะห์เคมีตัวอย่างตะกอนท้องน้ำเพื่อหาปริมาณธาตุชนิดต่างๆ ๓๔ ธาตุ จำนวน ๕๕๐ ตัวอย่าง 26  พ.ย. 2558 0
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาบริการแปลงข้อมูลธรณีวิทยาให้อยู่ในระบบเชิงเลข จำนวน ๕๐ ระวาง 26  พ.ย. 2558 0
ตารางราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างวิเคราะห์เคมีเพื่อหาปริมาณธาตุหายากและธาตุองค์ประกอบอื่นๆ จำนวน ๔๐๐ ตัวอย่าง 26  พ.ย. 2558 1
ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ซื้อเครื่องมือวัดระดับน้ำทะเลขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ ควบคุมตำแหน่งด้วยระบบดาวเทียม เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5  ต.ค. 2558 1
ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการดูแลสวนบริเวณโดยรอบศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๘ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28  ก.ย. 2558 1
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 8  ก.ย. 2558 0
ตารางราคากลาง (ราคาอ้างอิง)จ้างทำมาสคอตนักธรณีวิทยา จำนวน 5 ตัว 14  ส.ค. 2558 0