ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยรังสีเอกซ์ พร้อมกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 16 มกราคม 2563 2
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 15 มกราคม 2563 0
  ตารางราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อเครื่องบดหยาบ (Disc Mill) พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 10 มกราคม 2563 1
  ตารางราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อเครื่องมือวัดขนาดตะกอนแขวนลอยและความเข้มข้นของตะกอนแขวนลอยในแม่น้ำและทะเล ด้วยคลื่นเลเซอร์ พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด 10 มกราคม 2563 4
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ซื้อระบบปรับอากาศ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติฯ 1 งาน 9 มกราคม 2563 1
  ตารางราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อเครื่องบันทึกภาพหน้าตัดข้างคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนกลับทางทะเลชนิดหลายช่องรับสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 7 มกราคม 2563 0
  ตารางราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อเครื่องหาพิกัดดาวเทียม (GNSS) ระบบ 2 ความถี่ พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 6 มกราคม 2563 2
  ตารางราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อระบบกล้องวงจรปิด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ 6 มกราคม 2563 1
  ตารางราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 52 คน 12 พฤศจิกายน 2562 9