ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารสถานที่ปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรธรณี จำนวน 15 คน 18 กันยายน 2561 0
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารที่ทำการพิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 11 คน 18 กันยายน 2561 0
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารสถานที่ปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 คน 18 กันยายน 2561 0
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาบริการดูแลสวน โดยรอบศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดขอนแก่น 17 กันยายน 2561 0
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่บริเวณอาคารศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 งาน 17 กันยายน 2561 1
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)เช่าใช้บริการวงจรอินเตอร์เน็ตประเภทองค์กรกรมทรัพยากรธรณี ปีงบประมาณ 2562 17 กันยายน 2561 0
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 62 คน 17 กันยายน 2561 0
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างจ้างวิเคราะห์เคมีตัวอย่างตะกอนท้องน้ำ เพื่อ หาปริมาณธาตุชนิดต่างๆ 34 ธาตุ จำนวน 600 ตัวอย่าง 10 กันยายน 2561 0
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 งาน 4 กันยายน 2561 1