ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

  ตารางราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และปรับปรุงสวนไดโนเสาร์พิพิธภัณฑ์สิรินธร ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง ครั้งที่ 2 15 มิถุนายน 2563 3
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาเจาะสำรวจแร่ จำนวน 1 งาน 5 มิถุนายน 2563 3
  ตารางราคากลางงานจ้างปรับปรุงอาคารคลุมหลุมขุดค้นไม้กลายเป็นหินต้นที่ ๖ และต้นที่ ๗ จำนวน ๑ งาน 22 เมษายน 2563 10
  ตารางราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างที่ปรึกษา ศึกษาพฤติกรรมการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนที่คาดว่าจะมีพลัง รอยเลื่อนเขาชนกัน จำนวน 1 งาน 26 มีนาคม 2563 16
  ตารางราคากลางงานจ้างก่อสร้างพัฒนานิทรรศการภายในอาคาร สวนไดโนเสาร์เมื่อ 130 ล้านปี ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง 28 กุมภาพันธ์ 2563 6
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างที่ปรึกษา ศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการแร่โพแทช จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก ปีงบประมาณ 2563 4 กุมภาพันธ์ 2563 5
  ตารางราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และปรับปรุงสวนไดโนเสาร์พิพิธภัณฑ์สิรินธร ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ แห่ง 4 กุมภาพันธ์ 2563 16
  ตารางราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยรังสีเอกซ์ พร้อมกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 30 มกราคม 2563 13
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๒ รายการ 29 มกราคม 2563 3