ต่างประเทศ

  โครงการความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิสารสนเทศของกลุ่มประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเซียตะวันออก และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (CCOP) ผ่านระบบบริการสารสนเทศ 28 พฤศจิกายน 2561 33
  โครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีในกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย เวียดนาม 27 มกราคม 2559 26
  การดำเนินงานของ Asomm ใน ASEAN 1 พฤศจิกายน 2559 59
  การเตรียมความพร้อมของกรมทรัพยากรธรณีเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 8 กันยายน 2558 11
  โครงการส่งเสริมการจัดหาวัตถุดิบและการลงทุนด้านเหมืองแร่ 8 กันยายน 2558 28
  โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมแร่ในอาเซียน 8 กันยายน 2558 16