ประกาศ/แจ้ง

  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 27 มิถุนายน 2562 7
  ความพึงพอใจต่อการบริการพิพิธภัณฑ์แร่-หิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 17 มิถุนายน 2562 2
  สถิติผู้รับบริการพิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 6 มิถุนายน 2562 13
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 5 มิถุนายน 2562 5
  รายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานการเงินของกรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 24 พฤษภาคม 2562 16
  ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 21 พฤษภาคม 2562 18
  ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาจากเงินอุดหนุนฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 19 มีนาคม 2562 29
  รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมทรัพยากรธรณี ขั้นตอนที่ 1 - 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26 กุมภาพันธ์ 2562 12
  ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่นของกรมทรัพยากรธรณี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 20 กุมภาพันธ์ 2562 34