ประกาศ/แจ้ง

  แบบแจ้งการชำระเงินรายได้แผ่นดินและรายได้เงินนอกงบประมาณฝากคลัง 17 มีนาคม 2563 73
  รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกรมทรัพยากรธรณี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 12 มีนาคม 2563 18
  การประกาศเกรียรติคุณผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่นของ ทธ. ประจำปี พ.ศ. 2562 3 มีนาคม 2563 12
  รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมทรัพยากรธรณี ขั้นตอนที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 27 กุมภาพันธ์ 2563 8
  กรมทรัพยากรธรณี กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 13 ธันวาคม 2562 8
  แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว (พ.ศ. 2563 - 2567) 3 ตุลาคม 2562 11
  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3 ตุลาคม 2562 4
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 27 มิถุนายน 2562 9
  ความพึงพอใจต่อการบริการพิพิธภัณฑ์แร่-หิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 17 มิถุนายน 2562 3