ประกาศ/แจ้ง

  กรมทรัพยากรธรณี กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 13 ธันวาคม 2562 6
  แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว (พ.ศ. 2563 - 2567) 3 ตุลาคม 2562 9
  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 3 ตุลาคม 2562 3
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 27 มิถุนายน 2562 9
  ความพึงพอใจต่อการบริการพิพิธภัณฑ์แร่-หิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 17 มิถุนายน 2562 3
  สถิติผู้รับบริการพิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 6 มิถุนายน 2562 14
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 5 มิถุนายน 2562 5
  รายงานของผู้สอบบัญชี และรายงานการเงินของกรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 24 พฤษภาคม 2562 23
  ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 21 พฤษภาคม 2562 31