ประกาศ/แจ้ง

การประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร กรมทรัพยากรธรณี 26  เม.ย. 2561 8
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมทรัพยากรธรณี ขั้นตอนที่ 1- 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 21  มี.ค. 2561 10
ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่องยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สังกัดกรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 19  ต.ค. 2560 16
แผนการตรวจสอบภายใน และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 17  ต.ค. 2560 8
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 10 ตุลาคม 2560 29  ก.ย. 2560 16
ขอเรียนเชิญทุกท่านให้ความเห็นต่อ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ เอกสารคู่มือประมวลการปฏิบัติวิชาชีพธรณีวิทยา (CODE OF PRACTICE) สาขาธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 20  มิ.ย. 2560 20
ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง การเปิดบริการและยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณี 29  พ.ค. 2560 9
นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 19  พ.ค. 2560 5
รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมทรัพยากรธรณี ขั้นตอนที่ 1- 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเกณฑ์การปันส่วน 28  ก.พ. 2560 6