ประกาศ/แจ้ง

  ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 21 พฤษภาคม 2562 2
  ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาจากเงินอุดหนุนฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 19 มีนาคม 2562 23
  รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมทรัพยากรธรณี ขั้นตอนที่ 1 - 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26 กุมภาพันธ์ 2562 12
  ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่นของกรมทรัพยากรธรณี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 20 กุมภาพันธ์ 2562 14
  แผนการตรวจสอบภายใน และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 31 ตุลาคม 2561 8
  การรับสมัครบุคคล และรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อจัดทำรายชื่อบุคคลซึ่งสมควรจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ 2 กรกฎาคม 2561 28
  งานประชุมวิชาการ The 8th International Conference on Applied Geophysics ระหว่างวันที่ 8 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม บีพี สมิหลาบีช จังหวัดสงขลา 2 กรกฎาคม 2561 10
  เชิญร่วม ตอบแบบสำรวจออนไลน์เรื่อง ความหลากหลายทางเพศในหน่วยงานรัฐ 28 มิถุนายน 2561 10
  eGovernment Forum 2018 Theme: Digital Government : Towards Smarter Public Servicesวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 26 มิถุนายน 2561 8