ปรับขนาดตัวอักษร : ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่

ประกาศ/แจ้ง

  คู่มือประชาชน 27 พฤษภาคม 2563 28
  ประกาศเจตนารมณ์ "การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘" 14 กรกฎาคม 2563 9
  ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง เลื่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ในตําแหน่งพนักงานพิพิธภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง ช่างศิลป์ นายช่างก่อสร้าง นายช่างศิลป์ นักธรณีวิทยา นักวิชาการทรัพยากรธรณี และภัณฑารักษ์ 20 เมษายน 2563 62
  แบบแจ้งการชำระเงินรายได้แผ่นดินและรายได้เงินนอกงบประมาณฝากคลัง 17 มีนาคม 2563 137
  รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกรมทรัพยากรธรณี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แก้ไข) 12 มีนาคม 2563 34
  การประกาศเกรียรติคุณผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่นของ ทธ. ประจำปี พ.ศ. 2562 3 มีนาคม 2563 27
  รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมทรัพยากรธรณี ขั้นตอนที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 27 กุมภาพันธ์ 2563 10
  กรมทรัพยากรธรณี กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 13 ธันวาคม 2562 11
  แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว (พ.ศ. 2563 - 2567) 3 ตุลาคม 2562 15