ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

  ตารางราคากลางงานจ้างซ่อมแซมอาคารและรอยรั่วอาคารพิธภัณฑ์สิรินธร ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง 29 ธันวาคม 2560 1
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้อทรัพยากรสารนิเทศเพื่อการบริการห้องสมุดกรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 รายการ 29 ธันวาคม 2560 0
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้ออุปกรณ์วัดปริมาณน้ำฝน จำนวน 1,300 ชุด 22 ธันวาคม 2560 0
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดจ้างทำป้าย "เครือข่ายฯดินถล่ม กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" 18 ธันวาคม 2560 0
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างจัดนิทรรศการมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยา เพื่อการ ท่องเที่ยว ครั้งที่ 3 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ธันวาคม 2560 0
  ตารางราคากลางจ้างที่ปรึกษา ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธรณีพิบัติภัยดินถล่ม จำนวน 1งาน 14 ธันวาคม 2560 0
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเสริมสร้างความตระหนักในการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยา (เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) 7 ธันวาคม 2560 0
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างที่ปรึกษาจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน ปีงบประมาณ 2561 4 ธันวาคม 2560 0
  ตารางราคากลาง(ราคาอ่างอิง) จ้างเหมาบริการดูแลสวนโดยรอบศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 งาน 29 พฤศจิกายน 2560 0