ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

  ตารางราคากลางจ้างจัดตั้งส่วนจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคาร พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี(ระยะที่ 2) 1 งาน 10 มกราคม 2561 3
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างที่ปรึกษา ศึกษาพฤติกรรมการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนที่คาดว่าจะมีพลัง รอยเลื่อนลำตะคอง จำนวน 1 งาน 9 มกราคม 2561 1
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างปรับปรุงอาคารคลังตัวอย่างแร่ ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน จังหวัดระยอง จำนวน 1 งาน(ครั้งที่ 2) 9 มกราคม 2561 2
  ตารางราคากลางงานจ้างซ่อมแซมอาคารและรอยรั่วอาคารพิธภัณฑ์สิรินธร ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง 29 ธันวาคม 2560 1
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้อทรัพยากรสารนิเทศเพื่อการบริการห้องสมุดกรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 รายการ 29 ธันวาคม 2560 0
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้ออุปกรณ์วัดปริมาณน้ำฝน จำนวน 1,300 ชุด 22 ธันวาคม 2560 0
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)การจัดจ้างทำป้าย "เครือข่ายฯดินถล่ม กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" 18 ธันวาคม 2560 0
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างจัดนิทรรศการมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยา เพื่อการ ท่องเที่ยว ครั้งที่ 3 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 ธันวาคม 2560 0
  ตารางราคากลางจ้างที่ปรึกษา ศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธรณีพิบัติภัยดินถล่ม จำนวน 1งาน 14 ธันวาคม 2560 0