ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมสถานที่ปฏิบัติงานกองธรณีวิทยาที่อาคารมรกต ชั้น ๔ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุในการจัดทำนิทรรศการ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งธรณีวิทยาในพื้นที่อุทยานธรณี จังหวัดสตูล จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562 5
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาบริการรถต้ปรับอากาศ 10 พฤษภาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างทำป้ายสื่อความหมายเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งธรณีวิทยาในพื้นที่อุทยานธรณี จังหวัดสตูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พฤษภาคม 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2562 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2562 3
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางรถตู้ราชการ จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ 8 พฤษภาคม 2562 5
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พฤษภาคม 2562 1