ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบ ตรวจวัดแผ่นดินไหวพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน 28 พฤศจิกายน 2560 2
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างซ่อมเครื่องวัดคลื่นสั่นสะเทือนพื้นดิน จำนวน 7 รายการ 28 พฤศจิกายน 2560 0
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อหาอายุ จำนวน 1 งาน 22 พฤศจิกายน 2560 1
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโดยการตรวจวัดมวลของไอออนของธาตุ(Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer: ICP-MS)กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 17 พฤศจิกายน 2560 1
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลาง กรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 งาน 17 พฤศจิกายน 2560 0
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเสริมสร้างความตระหนักในการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยา (เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 งาน 6 พฤศจิกายน 2560 0
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 62คน 30 ตุลาคม 2560 1
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดทำระบบเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 27 ตุลาคม 2560 0
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้อพร้อมเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 KVA 12/24 KV 3 เฟส 4 สาย กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน 27 ตุลาคม 2560 0