ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารละลายมาตรฐาน วัสดุมาตรฐานอ้างอิงและสารเคมีสำหรับเครื่อง LA-ICP-MS จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562 3
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานการตรวจสอบ ปรับแก้ และศึกษาข้อมูลระดับน้ำทะเลจากเครื่องวัดระดับน้ำขึ้น-น้ำลง แบบอัตโนมัติ เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงภูมิสัณฐานชายฝั่ง ในแนวราบและแนวดิ่ง จำนวน 1 งาน 29 เมษายน 2562 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำที่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลง ของเปลือกโลกจากการรังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (GPS) ความละเอียดสูง จำนวน 1 งาน 29 เมษายน 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เมษายน 2562 6
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมทรัพยากรธรณี จำนวน 94 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 3 รายการ โดยวฺิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด ๓,๓๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 46 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 เมษายน 2562 1