ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น ขนาด 150,000 บีทียู สำหรับควบคุมอุณหภูมิและความชื้นห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 25 ตุลาคม 2560 0
  ตารางราคากลางงานจ้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการกรมทรัพยากรธรณี จำนวน 4 งาน 24 ตุลาคม 2560 1
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ กรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 งาน 19 ตุลาคม 2560 1
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างทำความสะอาดอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 งาน 17 ตุลาคม 2560 0
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้อเครื่องมือสำรวจแม่เหล็กไฟฟ้า(Transient ElectroMagnetic,TEM)กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 9 ตุลาคม 2560 1
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างปรับปรุงอาคารคลังตัวอย่างแร่ ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน จังหวัดระยอง จำนวน 1 งาน 6 ตุลาคม 2560 0
  ตารางราคากลาง (อ้างอิง) เรื่องประกวดราคาเช่าใช้บริการวงจรอินเตอร์เน็ตประเภทองค์กรกรมทรัพยากรธรณี ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 ระบบ 6 ตุลาคม 2560 1
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลสวนโดยรอบศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดขอนแก่น 3 ตุลาคม 2560 0
  ตารางราคากลาง(อ้างอิง)จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณอาคารที่ทำการพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 11 คน 3 ตุลาคม 2560 0