ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 62คน 30 ตุลาคม 2560 1
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดทำระบบเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 27 ตุลาคม 2560 0
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้อพร้อมเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 KVA 12/24 KV 3 เฟส 4 สาย กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน 27 ตุลาคม 2560 0
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น ขนาด 150,000 บีทียู สำหรับควบคุมอุณหภูมิและความชื้นห้องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 25 ตุลาคม 2560 0
  ตารางราคากลางงานจ้างซ่อมแซมอาคารที่ทำการกรมทรัพยากรธรณี จำนวน 4 งาน 24 ตุลาคม 2560 1
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ กรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 1 งาน 19 ตุลาคม 2560 1
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างทำความสะอาดอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 งาน 17 ตุลาคม 2560 0
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้อเครื่องมือสำรวจแม่เหล็กไฟฟ้า(Transient ElectroMagnetic,TEM)กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 9 ตุลาคม 2560 2
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างปรับปรุงอาคารคลังตัวอย่างแร่ ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน จังหวัดระยอง จำนวน 1 งาน 6 ตุลาคม 2560 0