ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 7กข 1970 กทม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสแกน หมายเลขครุภัณฑ์ ทธ.7440-012-010-5/54 3 พฤษภาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้และวัสดุเชื้อเพลิงพร้อมพนักงานขับรถตู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบศูนย์เรียนรู้ธรณีพิบัติภัยรายภาค ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ผั่งตะวันออก" จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พฤษภาคม 2562 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายข้อมูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พฤษภาคม 2562 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่กรมทรัพยากรธรณี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562 5
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่อง X-ray Fluorescence Spectrophotometer จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารละลายมาตรฐาน วัสดุมาตรฐานอ้างอิงและสารเคมีสำหรับเครื่อง LA-ICP-MS จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เมษายน 2562 3
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานการตรวจสอบ ปรับแก้ และศึกษาข้อมูลระดับน้ำทะเลจากเครื่องวัดระดับน้ำขึ้น-น้ำลง แบบอัตโนมัติ เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงภูมิสัณฐานชายฝั่ง ในแนวราบและแนวดิ่ง จำนวน 1 งาน 29 เมษายน 2562 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำที่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลง ของเปลือกโลกจากการรังวัดด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (GPS) ความละเอียดสูง จำนวน 1 งาน 29 เมษายน 2562 1