ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

  ตารางราคากลาง(อ้างอิง)จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บริเวณอาคารที่ทำการพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 11 คน 3 ตุลาคม 2560 0
  ตารางราคากลาง(อ้างอิง)จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 คน 3 ตุลาคม 2560 0
  ตารางราคากลาง(อ้างอิง)จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 6 คน 3 ตุลาคม 2560 0
  ตารางราคากลาง(อ้างอิง)จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณอาคาร สถานที่ปฏิบัติงานส่วนกลางของกรมทรัพยากรธรณี จำนวน 15 คน 3 ตุลาคม 2560 0
  ตารางราคากลางซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 คัน 2 ตุลาคม 2560 0
  ตารางราคากลาง(อ้างอิง)จ้างทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จัดทำนิทรรศการหมุนเวียนพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ จ.ลำปาง จำนวน 2 รายการ 25 กันยายน 2560 1
  ตารางราคากลาง(อ้างอิง)วัสดุสำนักงานสำหรับจัดทำนิทรรศการหมุนเวียน พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง จำนวน 2 รายการ 25 กันยายน 2560 0
  ตารางราคากลาง(อ้างอิง)ซื้ออาหารกลางวัน พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560-2564 จำนวน 2 รายการ 23 กันยายน 2560 0
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างเรียบเรียงเนื้อหา ออกแบบ จัดพิมพ์โปสเตอร์ และจัดทำสิ่งจัดแสดง สำหรับงานนิทรรศการมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน 18 กันยายน 2560 0