ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำหรับการลงทะเบียน 14 สิงหาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 18 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์บัตร Color Foll Ribbon R3011 YMVKO และบัตร PVC สำปรับทำบัตรประจำตัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562 0
  ป.39/2562 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมตามแบบที่ ๓ ของพิพิธภัณฑ์สิรินธร ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 สิงหาคม 2562 16
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ญฬ-7468 กทม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แผ่นพับภูเก้า - ภูพานคำ และจ้างพิมพ์ คู่มือผู้เล่าเรื่องธรณี พิพิธภัณฑ์ภูเก้า - ภูพานคำ อุทยานครีเทเชียส จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 สิงหาคม 2562 1
  ป.38/2562 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 9 สิงหาคม 2562 3
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฌธ. ๔๑๖๖ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุไฟฟ้า และวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 สิงหาคม 2562 0