ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานช่วยเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานพัสดุ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำงานด้านตรวจสอบเอกสารใบสำคัญ จำนวน 1 งาน ปฏิบัติงานที่ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำงานด้านตรวจสอบเอกสาร จำนวน 1 งาน ปฏิบัติงานที่ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำงานด้านตรวจสอบเอกสารใบสำคัญการเบิกจ่าย จำนวน 1 งาน ปฏิบัติงานที่ส่วนการคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำงานด้านการบันทึกข้อมูลรหัสสินทรัพย์ (รายวัน) ในระบบ GFMIS และตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย จำนวน 1 งาน ปฏิบัติงานที่ส่วนการพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำงานด้านจัดทำข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายผ่านระบบ GFMIS ของกรมทรัพยากรธรณี จำนวน 1 งาน ปฏิบัติงานที่ส่วนการพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำงานผู้ช่วยช่างด้านงานระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค จำนวน 1 งาน ปฏิบัติงานที่ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำงานด้านบันทึกข้อมูลและงานพัสดุ จำนวน 1 งาน ปฏิบัติงานที่ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มีนาคม 2562 0