ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างพัฒนาสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีและธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์สิรินธร ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ระบบ 22 มกราคม 2562 3
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)เช่าใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตของเครือข่ายตรวจวัดคลื่นสั่นสะเทือนพื้นดิน จำนวน 1 งาน 22 มกราคม 2562 1
  ตารางราคากลางงานจ้างปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์สู่ชุมชนพิพิธภัณฑ์สิรินธร ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง ครั้งที่ 2 22 มกราคม 2562 2
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบระบบตรวจวัดแผ่นดินไหว จำนวน 1 งาน 16 มกราคม 2562 5
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างวิเคราะห์เคมีเพื่อหาปริมาณธาตุทองคำและธาตุ องค์ประกอบอื่น จำนวน 200 ตัวอย่าง 21 ธันวาคม 2561 10
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างจัดมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยา เพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 6 จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 งาน 12 ธันวาคม 2561 6
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเสริมสร้างความตระหนักในการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรณีและธรณีวิทยา 4 ธันวาคม 2561 2
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2 29 พฤศจิกายน 2561 3
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Core Switch) สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ครั้งที่ 2 29 พฤศจิกายน 2561 2