ประกาศ/แจ้ง

  การประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร กรมทรัพยากรธรณี 26 เมษายน 2561 17
  รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมทรัพยากรธรณี ขั้นตอนที่ 1- 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 21 มีนาคม 2561 16
  ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่องยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สังกัดกรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 19 ตุลาคม 2560 21
  แผนการตรวจสอบภายใน และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 17 ตุลาคม 2560 9
  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 10 ตุลาคม 2560 29 กันยายน 2560 17
  ขอเรียนเชิญทุกท่านให้ความเห็นต่อ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ เอกสารคู่มือประมวลการปฏิบัติวิชาชีพธรณีวิทยา (CODE OF PRACTICE) สาขาธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 20 มิถุนายน 2560 22
  ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง การเปิดบริการและยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณี 29 พฤษภาคม 2560 10
  นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 19 พฤษภาคม 2560 7
  รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมทรัพยากรธรณี ขั้นตอนที่ 1- 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเกณฑ์การปันส่วน 28 กุมภาพันธ์ 2560 6