ประกาศ/แจ้ง

  การรับสมัครบุคคล และรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อจัดทำรายชื่อบุคคลซึ่งสมควรจะได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ 2 กรกฎาคม 2561 29
  งานประชุมวิชาการ The 8th International Conference on Applied Geophysics ระหว่างวันที่ 8 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม บีพี สมิหลาบีช จังหวัดสงขลา 2 กรกฎาคม 2561 10
  เชิญร่วม ตอบแบบสำรวจออนไลน์เรื่อง ความหลากหลายทางเพศในหน่วยงานรัฐ 28 มิถุนายน 2561 10
  eGovernment Forum 2018 Theme: Digital Government : Towards Smarter Public Servicesวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 26 มิถุนายน 2561 8
  ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาจากเงินอุดหนุน ปี พ.ศ. 2561 8 มิถุนายน 2561 40
  การประกาศเจตจำนงของผู้บริหาร กรมทรัพยากรธรณี 26 เมษายน 2561 18
  รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมทรัพยากรธรณี ขั้นตอนที่ 1- 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 21 มีนาคม 2561 16
  ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่องยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สังกัดกรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 19 ตุลาคม 2560 22
  แผนการตรวจสอบภายใน และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 17 ตุลาคม 2560 9