ประกาศรับสมัครงาน

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ในตำแหน่งนักบัญชี 29 เมษายน 2556 0
  ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ในกรมทรัพยากรธรณี 25 เมษายน 2556 1
  ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 5 เมษายน 2556 0
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ 22 มีนาคม 2556 1
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 21 มีนาคม 2556 1
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และบัญชี ของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ 13 มีนาคม 2556 2
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ในกรมทรัพยากรธรณี 20 กุมภาพันธ์ 2556 1
  ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 9 ของกรมทรัพยากรธรณี 20 กุมภาพันธ์ 2556 2
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ของกองทุนจัดการซากดำดำบรรพ์ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนักบัญชี 13 กุมภาพันธ์ 2556 1