ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ที่ 10/2556 เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2555 กรมทรัพยากรธรณี จำนวน 2,000 เล่ม 19 เมษายน 2556 0
  44/2556 ผลการสอบราคาจ้างทำกระเป๋าสำหรับจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการซักซ้อมแผนการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่ม จำนวน 2,880 ใบ 17 เมษายน 2556 1
  43/2556 ผลการสอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการอนุรักษ์ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีของกรมทรัพยากรธรณี จำนวน 1 โครงการ 10 เมษายน 2556 0
  ที่ 9/2556 เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อเครื่องวัดคลื่นสั่นสะเทือนพื้นดินแบบ Broadband Seismometer อย่าง Real Time พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 ชุด 27 มีนาคม 2556 0
  42/2556 เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างทำกระเป๋าสำหรับจัดการสัมมนาเรื่อง เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยครอบคลุมทั้งระบบต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 8 จังหวัด จำนวน 3,025 ใบ 26 มีนาคม 2556 0
  41/2556 เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ 19 มีนาคม 2556 0
  ป.9/2556 เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2555 กรมทรัพยากรธรณี จำนวน 2,000 เล่ม 15 มีนาคม 2556 0
  ที่ 8/2556 เรื่อง ผลการประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 118 รายการ 15 มีนาคม 2556 0
  ที่ 40/2556 ผลการสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 14 มีนาคม 2556 0