ประกาศรับสมัครงาน

  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 7 กุมภาพันธ์ 2556 9
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 10 กรกฎาคม 2555 0
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 10 กรกฎาคม 2555 0
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 10 กรกฎาคม 2555 2
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และช่างศิลป์ ในกรมทรัพยากรธรณี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 6 กรกฎาคม 2555 3
  เรื่อง ใบรับรองแพทย์ ให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์นำใบรับรองแพทย์มายื่นในวันรายงานตัว เพื่อบรรจุเข้ารับข้าราชการ 4 กรกฎาคม 2555 3
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 2 กรกฎาคม 2555 4
  เรื่อง การประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของกรมทรัพยากรธรณี โดยจะประกาศผลสอบทาง website ในวันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป 2 กรกฎาคม 2555 3
  เรื่อง การส่งเอกสารหลักฐานในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2555 21 มิถุนายน 2555 1