ประกาศรับสมัครงาน

  เรื่อง ใบรับรองแพทย์ ให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์นำใบรับรองแพทย์มายื่นในวันรายงานตัว เพื่อบรรจุเข้ารับข้าราชการ 4 กรกฎาคม 2555 3
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 2 กรกฎาคม 2555 4
  เรื่อง การประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของกรมทรัพยากรธรณี โดยจะประกาศผลสอบทาง website ในวันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป 2 กรกฎาคม 2555 3
  เรื่อง การส่งเอกสารหลักฐานในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการกรมทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2555 21 มิถุนายน 2555 1
  ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ 18 มิถุนายน 2555 8
  ที่นั่งสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของกรมทรัพยากรธรณี 13 มิถุนายน 2555 1
  หลักฐานที่ต้องยื่นก่อนเข้าห้องสอบแข่งขัน (เอกสารแนบเพิ่มเติม) 17 พฤษภาคม 2555 0
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน (สอบข้อเขียน) และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 16 พฤษภาคม 2555 1
  ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 8 พฤษภาคม 2555 4