ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (รับฟังข้อเสนอแนะ/คำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 9-11 ตุลาคม 2556) 9 ตุลาคม 2556 0
  ที่ 12/2557 เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อทรัพยากรสิ่งพิมพ์เข้าห้องสมุดกรมทรัพยากรธรณีประจำปี พ.ศ.2557 จำนวน 2 รายการ 8 ตุลาคม 2556 0
  ที่ 11/2557 เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาดูแลสวนบริเวณโดยรอบศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 งาน 4 ตุลาคม 2556 0
  ร่างเอกสารการประกวดราคารายละเอียดข้อกำหนด (TOR) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (รับฟังข้อเสนอแนะ/คำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน-1 ตุลาคม 2556) 1 ตุลาคม 2556 0
  ที่ 10/2557 เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 งาน 30 กันยายน 2556 0
  ที่ 4/2557 เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 30 กันยายน 2556 0
  ที่ 2/2557 เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างบริการทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรธรณี จำนวน 1 งาน โดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 30 กันยายน 2556 0
  ที่ 3/2557 เรื่องผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 51 คน โดยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีกางทางอิเล็กทรอนิกส์ 30 กันยายน 2556 0
  ที่ 9/2557 เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี แบบมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 30 กันยายน 2556 0