ประกาศรับสมัครงาน

  ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ 18 มิถุนายน 2555 8
  ที่นั่งสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของกรมทรัพยากรธรณี 13 มิถุนายน 2555 1
  หลักฐานที่ต้องยื่นก่อนเข้าห้องสอบแข่งขัน (เอกสารแนบเพิ่มเติม) 17 พฤษภาคม 2555 0
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน (สอบข้อเขียน) และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน 16 พฤษภาคม 2555 2
  ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 8 พฤษภาคม 2555 4
  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน ครั้งที่ ๒ 30 เมษายน 2555 0
  ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ 18 เมษายน 2555 1
  ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 5 เมษายน 2555 1
  ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และเจ้าหน้าที่เผยแพร่ ในกรมทรัพยากรธรณี 30 มีนาคม 2555 5