ประกาศรับสมัครงาน

  รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นจ้างเหมาบริการทำงานเพื่อลดผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัยและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทธ.(ศูนย์เทพธรณี) จำนวน 1 อัตรา ให้ปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนพฤศิจายน 2554 - มีนาคม 2554 รวม 5 เดือน อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 18 พฤศจิกายน 2554 0
  ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 26 สิงหาคม 2554 1
  ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 10 สิงหาคม 2554 2
  ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (สอบข้อเขียน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 22 กรกฎาคม 2554 4
  ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง ผลการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 11 กรกฎาคม 2554 2
  ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ และวันประกาศผลการประเมิน 28 มิถุนายน 2554 3
  ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 25 มิถุนายน 2554 2
  ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ 8 มิถุนายน 2554 4
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 4 อัตรา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 20 พฤษภาคม 2554 3