ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างซ่อมแซมหลังคายื่น อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 31 ตุลาคม 2561 2
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแร่ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 30 ตุลาคม 2561 6
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย(Wireless) กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 29 ตุลาคม 2561 4
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ(Core Switch) สำหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 29 ตุลาคม 2561 4
  ตารางราคากลางจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมตามแบบที่ 3 ของพิพิธภัณฑ์สิรินธร ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง 29 ตุลาคม 2561 7
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาบริการดูแลสวนโดยรอบศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 งาน 18 ตุลาคม 2561 3
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 1 ตุลาคม 2561 7
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้อเครื่องคัดแยกขนาดตะกอนสั่น 3 แกน พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 25 กันยายน 2561 5
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้อเครื่องวัดขนาดอนุภาคตะกอน พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 25 กันยายน 2561 5