ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างจัดมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยาเพื่อการท่องเที่ยว ณ กรุงเทพมหานคร 29 พฤศจิกายน 2561 2
  ตารางราคากลางงานจ้างปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์สู่ชุมชนพิพิธภัณฑ์สิรินธร ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง 22 พฤศจิกายน 2561 6
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้อเครื่องกลั่นน้ำชนิดกลั่น 2 ครั้ง พร้อมอุปกรณ์กรองน้ำบริสุทธิ์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 21 พฤศจิกายน 2561 2
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างซ่อมแซมหลังคายื่น อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 31 ตุลาคม 2561 2
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแร่ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 30 ตุลาคม 2561 6
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย(Wireless) กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 29 ตุลาคม 2561 4
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ(Core Switch) สำหรับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 29 ตุลาคม 2561 4
  ตารางราคากลางจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมตามแบบที่ 3 ของพิพิธภัณฑ์สิรินธร ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง 29 ตุลาคม 2561 7
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาบริการดูแลสวนโดยรอบศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 งาน 18 ตุลาคม 2561 3