ประกาศ/แจ้ง

  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 10 ตุลาคม 2560 29 กันยายน 2560 17
  ขอเรียนเชิญทุกท่านให้ความเห็นต่อ ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ เอกสารคู่มือประมวลการปฏิบัติวิชาชีพธรณีวิทยา (CODE OF PRACTICE) สาขาธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 20 มิถุนายน 2560 22
  ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง การเปิดบริการและยกเว้นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณี 29 พฤษภาคม 2560 10
  นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 19 พฤษภาคม 2560 7
  รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมทรัพยากรธรณี ขั้นตอนที่ 1- 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และเกณฑ์การปันส่วน 28 กุมภาพันธ์ 2560 6
  คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร 21 กุมภาพันธ์ 2560 2
  กรอบคุณธรรม กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรธรณี 26 มกราคม 2560 1
  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 11 มกราคม 2560 1
  แผนการตรวจสอบภายใน และกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560 27 ธันวาคม 2559 2