ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สถานที่ปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรธรณี ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 11 คน 30 กันยายน 2562 2
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 งาน 27 กันยายน 2562 2
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 งาน 27 กันยายน 2562 2
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)เช่าใช้บริการวงจรอินเตอร์เน็ตประเภทองค์กรกรมทรัพยากรธรณี จำนวน 1 ระบบ 27 กันยายน 2562 4
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างที่ปรึกษาศึกษาปรับปรุงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี(พ.ศ. 2560 - 2579) จำนวน 1 งาน 4 กันยายน 2562 9
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 30 สิงหาคม 2562 7
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 9 สิงหาคม 2562 5
  ตารางราคากลางจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเพชร จำนวน 1 งาน 8 สิงหาคม 2562 10
  ตารางราคากลางจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมตามแบบที่ 3 ของพิพิธภัณฑ์สิรินธร ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง 2 สิงหาคม 2562 4