ประกาศ/แจ้ง

  The 16th Gondwana International Conference 13 กันยายน 2559 0
  สารจากใจ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 9 สิงหาคม 2559 0
  สารจากใจ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 9 สิงหาคม 2559 0
  โครงการทรัพยากรธรณีน้อมเกล้าถวายแม่ของแผ่นดิน วันแม่แห่งชาติ และสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 12 - 18 สิงหาคม 2559 4 สิงหาคม 2559 0
  งานระดมความคิดเห็นและเผยแพร่องค์ความรู้ เรื่อง สำรวจและประเมินศักยภาพทรัพยากรธาตุหายากและกัมมันตรังสีแฝง 10 สิงหาคม 2559 4 สิงหาคม 2559 1
  การประชุมเรื่อง มุมมองการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 10 สิงหาคม 2559 4 สิงหาคม 2559 1
  การสัมมนาเรื่อง เครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยครอบคลุม ทั้งระบบต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จังหวัดชุมพร 4 - 18 สิงหาคม 2559 4 สิงหาคม 2559 1
  คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการที่จะขอรับเงินสนับสนุนกองทุนซากดึกดำบรรพ์ 8 สิงหาคม 2559 1