ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ซื้อวัสดุยานพาหนะรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๕ กล-๙๑๑๖ กทม. จำนวน ๒ รายการ 4 กุมภาพันธ์ 2563 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบต้นฉบับหนังสือแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนของ ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ฉบับที่ ๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 กุมภาพันธ์ 2563 6
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบ ติดตาม และบำรุงรักษาเครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดินพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563 5
  ผป.5/2563 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องมือวัดขนาดตะกอนแขวนลอยและความเข้มข้นของตะกอนแขวนลอยในแม่น้ำและทะเล ด้วยคลื่นเลเซอร์ พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3 กุมภาพันธ์ 2563 7
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาหาค่าดัชนีหักเห จำนวน 8 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 กุมภาพันธ์ 2563 5
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์รายงานความก้าวหน้าปีที่ ๑ โครงการศึกษาสำรวจธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยาเทือกเขาหินปูน วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จำนวนว ๖ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มกราคม 2563 2
  ป.13/2563 เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยรังสีเอกซ์ พร้อมกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng) 30 มกราคม 2563 15
  ป.12/2563 เรื่อง ประกวดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มกราคม 2563 19