ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้อเครื่องวัดขนาดอนุภาคตะกอน พร้อมอุปกรณ์ กรมทรัพยากรธรณี แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 25 กันยายน 2561 5
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 6 คน 25 กันยายน 2561 4
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างทำความสะอาดอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 งาน 21 กันยายน 2561 1
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลาง กรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 งาน 20 กันยายน 2561 5
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารสถานที่ปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรธรณี จำนวน 15 คน 18 กันยายน 2561 1
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารที่ทำการพิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 11 คน 18 กันยายน 2561 3
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารสถานที่ปฏิบัติงานศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 คน 18 กันยายน 2561 0
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ กรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 งาน 17 กันยายน 2561 3
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาบริการดูแลสวน โดยรอบศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดขอนแก่น 17 กันยายน 2561 1