ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างซ่อมบำรุงรักษาระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ กรมทรัพยากรธรณี ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 งาน 17 กันยายน 2561 3
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาบริการดูแลสวน โดยรอบศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดขอนแก่น 17 กันยายน 2561 1
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่บริเวณอาคารศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 งาน 17 กันยายน 2561 2
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)เช่าใช้บริการวงจรอินเตอร์เน็ตประเภทองค์กรกรมทรัพยากรธรณี ปีงบประมาณ 2562 17 กันยายน 2561 2
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 62 คน 17 กันยายน 2561 4
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างจ้างวิเคราะห์เคมีตัวอย่างตะกอนท้องน้ำ เพื่อ หาปริมาณธาตุชนิดต่างๆ 34 ธาตุ จำนวน 600 ตัวอย่าง 10 กันยายน 2561 7
  ตารางราคากลางงานจ้างปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์สู่ชุมชนพิพิธภัณฑ์สิรินธร ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง 7 กันยายน 2561 1
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 งาน 4 กันยายน 2561 2
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาดูแลสวนโดยรอบพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1 งาน 4 กันยายน 2561 2