ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)งานจ้างเหมาซ่อมแซมสถานีเครื่องวัดคลื่นสั่นสะเทือน 4 กันยายน 2556 0
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)งานจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน 4 กันยายน 2556 0
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)งานบริการวงจรอินเตอร์เน็ตประเภทองค์กรของกรมทรัพยากรธรณี จำนวน 1 ระบบ 4 กันยายน 2556 0
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)งานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 51 คน 4 กันยายน 2556 0
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)จ้างบำรุงรักษาระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ระบบ 4 กันยายน 2556 0
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)งานจ้างบริการทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรธรณี จำนวน ๑ งาน 31 สิงหาคม 2556 0
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)งานจ้างบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน 30 สิงหาคม 2556 0
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ รายการ 29 สิงหาคม 2556 0