ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานด้านบริหารงานทั่วไป โดยปฏิบัติงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานด้านการเงินและบัญชี โดยปฏิบัติงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานด้านประจำจุดส่วนนิทรรศการ ชั้นที่ 2 โดยปฏิบัติงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้และวัสดุเชื้อเพลิงพร้อมพนักงานขับรถตู้สำหรับเจ้าหน้าที่ในการจัดการอบรม "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านถ้ำและการจัดการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาสู่ชุมชน" ในพื้นที่จังหวัดสตูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562 4
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำกระเป๋า สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านถ้ำและการจัดการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดสตูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562 4
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านถ้ำและการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดสตูล จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มีนาคม 2562 3