ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาบริการวิธีการอนุรักษ์และป้องกันการผุพังทางกายภาพแหล่งขึ้นทะเบียนซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน ณ อุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) จังหวัดตาก จำนวน ๑ งาน 22 สิงหาคม 2561 3
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างซ่อมเครื่องวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนกลับระดับตื้นความละเอียดสูง(High resolution shallow marine seismic reflection profiler) ยี่ห้อ Innomar รุ่น SES-2000 light จำนวน 1 เครื่อง 14 สิงหาคม 2561 3
  Noah-tan 26 มิถุนายน 2561 27
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้อกระดาษคอมพิวเตอร์และกระดาษทำปก จำนวน 5 รายการ 20 มิถุนายน 2561 9
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อการหาอายุ จำนวน 1 งาน 19 มิถุนายน 2561 5
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างวิเคราะห์เคมีเพื่อหาปริมาณธาตุลิเทียมและธาตุร่องรอยอื่นๆ จำนวน 300 ตัวอย่าง 14 มิถุนายน 2561 6
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างจัดมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยา เพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (ครั้งที่ 2) 14 มิถุนายน 2561 1
  ตารางราคากลาง(อ้างอิง) จ้างเหมาบริการวิธีการอนุรักษ์และป้องกันการผุพังทางกายภาพแหล่งขึ้นทะเบียนซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน ณ อุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) จังหวัดตาก จำนวน 1 งาน 4 มิถุนายน 2561 2
  ตารางราคากลาง(อ้างอิง)จ้างเหมารวบรวมและวิเคราะห์การใช้ประโยชน์พื้นที่ จำนวน 1 งาน 4 มิถุนายน 2561 2