ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมแซมหลังคายื่น อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 งาน 31 สิงหาคม 2561 1
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 29 สิงหาคม 2561 1
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงานกรมทรัพยากรธรณี จำนวน 1 งาน 29 สิงหาคม 2561 5
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาบริการวิธีการอนุรักษ์และป้องกันการผุพังทางกายภาพแหล่งขึ้นทะเบียนซากดึกดำบรรพ์ไม้กลายเป็นหิน ณ อุทยานแห่งชาติไม้กลายเป็นหิน (เตรียมการ) จังหวัดตาก จำนวน ๑ งาน 22 สิงหาคม 2561 3
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างซ่อมเครื่องวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนกลับระดับตื้นความละเอียดสูง(High resolution shallow marine seismic reflection profiler) ยี่ห้อ Innomar รุ่น SES-2000 light จำนวน 1 เครื่อง 14 สิงหาคม 2561 3
  Noah-tan 26 มิถุนายน 2561 27
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้อกระดาษคอมพิวเตอร์และกระดาษทำปก จำนวน 5 รายการ 20 มิถุนายน 2561 9
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างดินเพื่อการหาอายุ จำนวน 1 งาน 19 มิถุนายน 2561 5
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างวิเคราะห์เคมีเพื่อหาปริมาณธาตุลิเทียมและธาตุร่องรอยอื่นๆ จำนวน 300 ตัวอย่าง 14 มิถุนายน 2561 6